Бюджет 2017


 Отчет : Касово изпълнение на бюджета за финансовата 2017 г.

на Професионална гимназия по икономика

"Проф. д-р Димитър Табаков" - Сливен


  1. Бюджет за финансовата 2017 година.

  2. Отчет за касовото изпълнение за първо тримесечиие.

  3. Отчет за касовото изпълнение за второ тримесечиие. 

  4. Отчет за касовото изпълнение за трето тримесечие.

 

 

 

  

 

 

Съгласно чл. 290, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование Професионална гимназия по икономика "Проф. д-р Димитър Табаков" - Сливен, като училище, прилагащо система на делигиран бюджет, публикува на сайта си утвърдения бюджет и отчета за изпълнението му. 

   Покажи # 
 

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!