Хелоуин в ПГИ - Сливен


Урок по английски език, посветен на Хелоуин, се проведе в ПГИ „Проф. д-р Д. Табаков“, на 30.10.2015 г., с учениците от 11 Б клас. 

Целите на урока са няколко. Една от тях е да се покаже, че ученето и преподаването на чужд език може да се осъществи по забавен и интересен начин. Друга цел е представянето на проектно базираното обучение като иновативен и интерактивен метод. Предимствата на този метод на обучение са: повишаване на мотивацията за учене, развитие на желанието за творческа работа, умение за анализ и подбор на най-добрите идеи, самостоятелно учене, умение за работа в екип, овладяване на нови знания и затвърждаване на усвоено учебно съдържание, умение за презентиране. Откритият урок представи и възможностите на електронното обучение, което променя формата на класическото преподаване, чрез използването на виртуална класна стая, електронен речник, препратки към он-лайн източници и използване на мултимедийни ресурси. Не на последно място, цел на урока е и придобиването на интеркултурна и комуникативна езикова компетентност, чрез запознаване с чужди култури, обичаи и традиции. Засилващият се процес на глобализация, съвременните средства за комуникация, широкото използване на Интернет – превръща света в единна общност и води до взаимодействие и влияние на различни култури.