График за запознаване с изпитните работи от ДЗИ

 

Определен е график за запознаване на учениците от ПГИ - Сливне с изпитните работи от сесията Държавни зрелостни изпити май 2017 г. Графикът е орпеделен със Заповед № РД 06-848 от 12.06.2017 г. на Директора на ПГИ - Сливен, на основание чл. 259 , ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 22, т. 9 от Наредба №3 от 17.05.2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити и писмо на началника на РУО - Сливен:

 

13.06.2017 г. (вторник)

- от 08:30 часа в присъствието на представител на училищна зрелостна комисия - Мариана Петрова

- от 13:30 часа в присъствието на представител на училищна зрелостна комисия - Ваня Славова


14.06.2017 г. (сряда)
- от 08:30 часа в присъствието на представител на училищна зрелостна комисия - Светла Русева

- от 13:30 часа в присъствието на представител на училищна зрелостна комисия - Даниела Аврамова

15.06.2017 г. (четвъртък)
- от 08:30 часа в присъствието на представител на училищна зрелостна комисия - Мария Иванова

- от 13:30 часа в присъствието на представител на училищна зрелостна комисия - Даниела Аврамова


Изпитните работи са достъпни чрез сайт на МОН с потребителско име - код по Админ и парола.

Мястото на запознаване с изпитните работи - библиотеката.

На зрелостниците, както и на членовете на Училищната зрелостна комисия не се разрешава да снимат изпитните работи. Отговорност носят съответните длъжностни лица. 

Учениците имат право лично да се запознаят с оценените изпитни материали от държавните зрелостни изпити, след представяне на документ за самоличност, в присъствието на член на училищна зрелостна комисия.

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!