Правилник за дейността на училището

П Р А В И Л Н И К

Свали Правилник за дейността на училището за учебната 2011/2012 година

 Свали Оценка на качеството на професионалното образование за 2010/2011 учебна година

 

 ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

за учебната 2011/2012 година

Приет на заседание на Педагогическия съвет с Протокол № 1/20.09.2011 г. Утвърден със заповед на директора № РД 06-33/21.09.2011 г.

Сливен, 2011

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА „ПРОФ; Д-Р ДИМИТЪР ТАБАКОВ” – СЛИВЕН Е:

1. Държавно училище, основано през 1949 год/

2. Адрес – гр. Сливен, кв. „Сини камъни” № 1

3. Професионалното образование на учениците се осъществява в следните професии за придобиване на втора и трета степен на професионална квалификация:

Финансист

Счетоводител / Оперативен счетоводител

Икономист

Икономист-мениджър

Офис мениджър

Икономист информатик

Данъчен и митнически посредник

Сътрудник в маркетингови дейности

4. Училището осигурява условия за образование и възпитание на учениците и за развитие на техните интереси, способности и възможности за реализация/

5. Училището осигурява завършване на средно образование и придобиване на професионална квалификация по професия

ОСНОВНАТА МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО Е:

1. Овладяване на общите основи и закономерности на човешкото познание­

2. Изграждане на свободни, морални и инициативни личности, които като български граждани да познават и спазват законите и правата на другите

3. Усвояване и формиране на професионални знания и умения, подготовка за успешна реализация в сферата на икономиката/

4. Завършване на определените в ЗНП образователни и професионални степени/

5. Училищното обучение се провежда на книжовен български език/

6. Педагогическият колектив приема своя дълг като учители в три аспекта. . обучение . възпитание . подготовка за живота/

7. Наша цел е да обучаваме и възпитаме учениците в дух на толерантност към религия, език и култура. За да може да отговори на принципите на уважението и идеологическия плурализъм на съвременното общество, училището е светско и не допуска налагането на религиозни и идеологически доктрини.

За да се осигури пълноценна и ефективна дейност, основната задача на училището за обучението и възпитанието на учениците, изисква конкретизация на функциите, правата и задълженията на всички страни, активни участници в процеса -членове на педагогическия колектив, административния и обслужващ персонал, училищно настоятелство и родители.

Настоящият Правилник, приет на заседание на ПС от 14.09.2011 г. и утвърден със заповед на директора № РД 06-442/14.09.2011 г., урежда устройството, функциите и управлението на Професионална гимназия по икономика „Проф. д-р Д. Табаков” гр. Сливен, произтичащи от ЗНП, ППЗНП, Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план и Закона за професионалното образование и обучение.

С Правилника за дейността на училището се регламентират въпросите, свързани с управлението, организацията и осъществяването на образователно-възпитателния процес, с издаването на документи за професионално образование и обучение, както и други въпроси, свързани с успешното и пълноценно функциониране на Професионална гимназия по икономика „Проф. д-р Д. Табаков” –гр. Сливен.

ГЛАВА ПЪРВА

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

 

РАЗДЕЛ ПЪРВИ: ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Училището осъществява своята дейност в съответствие с Конституцията на Република България и Закона за народната просвета, ППЗНП, Закона за професионалното образование и обучение, Закона за общообразователния минимум и учебния план и други нормативни документи и вътрешноведомствени актове на Министерството на образованието, младежта и науката /МОМН/, регламентиращи образованието, обучението и възпитанието на учениците.

Чл. 2. В училището се приемат ученици след успешно завършен VІІ-ми и VІІІ-ми клас. Приемането на ученици в Професионална гимназия по икономика „Проф. д-р Д. Табаков” гр. Сливен се осъществява при условия и ред, определени с наредба на министъра на МОМН.

Чл. 3. /1/ Училищното обучение до 16-годишна възраст е задължително и се осъществява в дневна форма на обучение.

/2/ Училището осигурява обучение в индивидуална и самостоятелна форма за даровити ученици, както и за други ученици в задължителна училищна възраст, които съгласно издаден от компетентните органи медицински документ не могат да се обучават в дневна форма.

Чл. 4. Училището осигурява обучение в самостоятелна, задочна и индивидуална форма, съгласно нормативна уредба на МОМН.

Чл. 5. /1/ Учениците ползват правото си на безплатно образование като не заплащат такси за училищно обучение в рамките на държавните образователни изисквания и ползват безплатно училищната база за обучение и развитие на интересите и способностите си.

/2/ За дейности извън държавните образователни изисквания и за професионално обучение след завършено средно образование се заплащат такси, утвърдени министъра на МОМН и от директора на училището.

Чл. 6. В Професионална гимназия по икономика “Проф. д-р Д. Табаков” гр. Сливен се придобива основно, средно образование и професионална квалификация както следва.

/1/ След успешно завършен VIІІ клас се издава свидетелство за основно образование.

/2/ След успешно завършен ХІІ клас и успешно положени два задължителни държавни зрелостни изпита, учениците от всички специалности придобиват средно образование. Придобито средно образование се удостоверява с диплома за завършено средно образование по образец на МОМН, съгласно Наредба № 4/16.04.2003 г. за документите за системата на народната просвета.

/3/ Степен на професионална квалификация се придобива при следните условия.

1. Учениците, постъпили в VIII клас през учебните 2007/2008 г., 2008/2009 г., 2009/2010 г., 2010/2011 г., 2011/2012 г. за обучение по програма "В" за придобиване на трета степен на професионална квалификация с продължителност 5 години.

2. Учениците, постъпили в IХ клас за обучение по програма "В" през учебните 2008/2009 г., 2010/2011 г. за придобиване на трета степен на професионална квалификация и учениците, постъпили през учебните 2009/2010 г. и 2010/2011 г. за придобиване на втора степен на професионална квалификация с продължителност 4 г.

3. Учениците приети по т. 2 завършват образованието си в XII клас по училищни учебни планове, разработени за всеки випуск.

4. В училищните учебни планове по т. 3 се преразпределя годишният и/или седмичният брой учебни часове при запазване на наименованието на учебните предмети/модули в утвърдения от министъра на образованието и науката учебен план за съответната професия.

/4/ Завършено професионално образование се удостоверява с диплома за завършено средно образование или удостоверение за завършено средно образование, със свидетелство за професионална квалификация и свидетелство за правоспособност.

/5/ Документите по ал. 4 се издават независимо един от друг съгласно държавното образователно изискване за документите за системата за народната просвета.

/6/ Учениците от специалност „Бизнес администрация” по желание могат да се явят на изпити за придобиване на правоспособност по Компютърен машинопис, съгласно учебния план за специалността.

Чл. 7. В гимназията могат да се организират и провеждат квалификационни курсове и други по искане и договореност със съответните потребители съгласно ЗПОО/

Чл. 8. Педагогическият съвет и училищното настоятелство утвърждават училищните символи, ритуали и униформено облекло.

Чл. 9. Учители и служители имат право на творчески, синдикални и обществени сдружения.

Чл. 10. Професионална гимназия по икономика „ Проф. д-р Д. Табаков” гр. Сливен може да сключва договори за участие в международни програми и проекти, ако това не вреди на образователно-възпитателния процес.

 

РАЗДЕЛ ВТОРИ: ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

Чл. 11. Формите на обучение в гимназията са:

1. Дневна

2. Самостоятелна

3. Индивидуална

4. Задочна

Чл. 12. В дневна и задочна форма на обучение учениците се организират в паралелки и групи, а в самостоятелна и индивидуална форма обучението се организира за отделен ученик.

Чл. 13. /1/ Дневната форма на обучение е присъствена форма, която се провежда между 7 и 19 ч. в учебните дни при петдневна учебна седмица.

/2/ Ученици, които се обучават в дневна форма на обучение, могат да променят формата на обучението си в началото на учебната година или по време на учебни занятия, като подават писмено заявление до директора на училището съгласно чл. 85 от ППЗНП.

Чл. 14. /1/ Самостоятелната форма на обучение е неприсъствена форма, при която учениците се подготвят самостоятелно и се явяват на изпити по учебни предмети, съгласно училищния учебен план.

/2/ Самостоятелната форма на обучение се организира за:

1. Ученици в задължителната училищна възраст, които по здравословни причини не могат да се обучават в дневна форма или даровити деца, след решение на педагогическия съвет.

2. Лица, навършили 16-годишна възраст, наказани от педагогическия съвет с наказание по чл. 86 /1/ т. 5 от настоящия правилник.

3. Условията и редът за организиране и провеждане на изпитите се определят със заповед на директора на училището.

/3/ Ученици, които се обучават в самостоятелна форма на обучение могат да се преместват в дневна форма на обучение, в началото на учебната година, след подадено заявление не по-късно от 13 септември.

/4/ Изпитите се провеждат в три сесии: ноември-декември; февруари и април.

/5/ Поправителните сесии /две редовни и допълнителна/ се провеждат заедно с учениците в дневна форма на обучение.

/6/ Ученикът избира учебните предмети за съответните сесии като подава заявление до директора в следните срокове: до 15.10.2011 г.; до 20.12.2011 г.; до 20.02.2012 г.

Чл. 15. /1/ Индивидуалната форма на обучение включва учебни занятия, изпити или текущи проверки по учебни предмети, както това е предвидено с индивидуалния учебен план, утвърден от директора на училището.

/2/ Индивидуалната форма на обучение се организира за:

1/ Ученици, които по здравословни причини не могат да посещават училището повече от 30 последователни учебни дни;

2/ За даровити деца, както и за ученици, които по семейни причини желаят да завършат в други срокове обучението си за един или повече класове.

3. В случаите по ал. 2, т. 1 училището организира индивидуалното обучение в домашни условия въз основа на медицински документ, издаден от лекарска консултативна комисия, като осигурява от 8 до 12 учебни часа седмично.

/3/ Знанията и уменията на учениците по ал. 2, т. 1 се оценяват чрез текущи проверки, а на учениците по ал. 2, т. 2 – чрез изпити.

/4/ Условията и редът за организиране и провеждане на изпитите се определят със заповед на директора на училището.

Чл. 16. /1/ Задочната форма на обучение включва учебни занятия, самостоятелна подготовка и изпити по учебни предмети съгласно училищния учебен план.

/2/ Учебните занятия и изпитите по учебни предмети се организират в сесии.

/3/ Учебните занятия включват обзор на учебното съдържание по съответния учебен предмет и насоки за самостоятелна подготовка за изпитите.

/4/ Условията и редът за организиране и провеждане на изпитите се определят със заповед на директора на училището.

РАЗДЕЛ ТРЕТИ: ОРГАНИЗАЦИОННИ ФОРМИ

Чл. 17. В Професионална гимназия по икономика „Проф. д-р Д. Табаков” гр. Сливен училищното обучение се организира в последователни класове.

/1/ За учебната 2011/2012 година учениците са разпределени в 23 паралелки от VIII до XII клас, обозначени с букви на българската азбука, а класовете са номерирани във възходящ ред с римски цифри.

/2/ При осигурено финансиране училището може да организира сборни групи за свободноизбираема подготовка или за дейности, свързани с развитието на интересите, способностите и потребностите на учениците в областта на спорта, науката, техниката, технологиите, изкуствата и отдиха.

Чл. 18. Продължителността на обучението в един клас е една учебна година за всички форми, с изключение на случаите по чл. 83, ал. 2, т. 2 от ППНЗП.

Чл. 19. /1/ Броят на учениците в паралелката и делението на паралелките на групи се определя с Наредба № 7 от 29.12.2000 г. на МОН.

/2/ Разпределението на учениците по паралелки се извършва от директора на училището при спазване на изискванията на ал/ 1/

/3/ В началото на учебната година директорът определя със заповед класен ръководител на всяка паралелка, на основание чл. 90, ал. 4 от ППЗНП.

Чл. 20. /1/ Ученици могат да се преместват в паралелка на същото или в друго училище при наличие на свободни места в приемащото училище, съгласно чл. 51, 52 и 53 от ППЗНП.

/2/ Преместването на учениците се извършва, както следва.

1. През време на цялата учебна година, не по-късно от 30 учебни дни преди края на всеки учебен срок  – по същия профил или професия и при смяна на професия с непрофилирана паралелка.

2. След успешно завършен клас при смяна на:

a) профила или професията съответно с друг профил или професия;

б) профила с професия;

в) професията с профил или с непрофилирана паралелка;

г) непрофилирана гимназиална паралелка с профилирана паралелка или професия.

/3/ При различие между училищните учебни планове :

1. Директорът със заповед назначава комисия, която определя учебните предмети и учебното съдържание, по които се полагат приравнителни изпити.

 

2. Със заповед се определят график и училищни комисии за организиране, провеждане и оценяване.

/4/ При преместване -директорът на училището, в което ученикът се е обучавал, издава удостоверение за преместване – изготвено от класния ръководител и в 14-дневен срок изпраща изисканото от директора на приемащото училище копие от личния картон на ученика.

Чл. 21. /1/ Учениците не могат да се преместват:

1. В последния гимназиален клас при смяна на. непрофилирана гимназиална паралелка с профилирана-профил с друг профил - професия с профил.

2. В последните два гимназиални класа при смяна на. професия с друга професия, профил с професия, непрофилирана гимназиална паралелка с професия.

/2/ Разпоредбите на ал. 1 не се прилагат в случаите на връщане на ученик след заличаване на наказанието по чл. 139, ал. 1, т. 4. от ППЗНП.

Чл. 22. /1/ По предмета “Физическо възпитание и спорт” учениците могат да бъдат освободени от часове по здравословни причини при следния ред:

- Родителят подава заявление по образец до директора и прилага необходимите медицински документи удостоверяващи здравословното състояние на ученика /решение на ЛКК, РЕЛК, ТЕЛК/

- Директорът със заповед освобождава ученика като определя срок за освобождаване от физическа култура и спорт. Освободените ученици са задължени да присъстват в учебните часове, без да участват в заниманията.

/2/ Временното освобождаване от учебни занятия по физкултура се извършва срещу заверена от училищния фелдшер медицинска бележка.

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ: УЧЕБНО ВРЕМЕ

Чл. 23. Обучението в Професионална гимназия по икономика „ Проф. д-р Д. Табаков” гр. Сливен се организира в учебни години, учебни срокове, учебни седмици и учебни часове

1. Учебната година е с продължителност 12 месеца.

2. Учебната година започва на 15 септември. В случай, че денят е почивен, учебната година започва на първия следващ работен ден.

3. Учебните занятия са с продължителност не повече от 38 и не по-малко от 31 учебни седмици и се разпределят в два учебни срока

4. Продължителността на първия учебен срок е 18 учебни седмици.

5. Продължителността на учебната седмица е 5 учебни дни.

6. Изключение по т. 2, 3 и 4 се допускат ако това е предвидено в учебния план.

Чл. 24. /1/ Броят на задължителните учебни часове за учебната седмица се определят от учебните планове и не могат да превишават:

- 30 часа в VIII клас;

- 32 часа в ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас.

/2/ Часът на класа се включва в седмичното разписание на учебните занятия извън броя на задължителните учебни часове/

Чл. 25. Графикът на учебното време през учебната 2011/2012 година се определя със заповед на министъра на образованието младежта и науката /заповед РД 09-1250 от 03.09.2011 г./ – Приложение 1

Чл. 26. /1/ Учебни дни може да се определят за неучебни или неучебни дни за учебни със заповед на министъра на образованието и науката.

/2/ В случай на разместване на почивните дни през годината на основание чл. 154, ал. 2 от Кодекса на труда обявените почивни дни са неучебни за учениците, съответно обявените работни дни са учебни дни, освен когато учениците са във ваканция.

/3/ Кметът на общината след съгласуване с началника на регионалния инспекторат по образованието може да обявява до три дни за неучебни за училищата на територията на общината в случай на извънредни или непредвидени обстоятелства, както и за отбелязване на празника на общината.

/4/ В случаите по ал. 1, 2 и 3 след възстановяване на учебния процес и при необходимост директорът създава организация за преструктуриране на тематичното разпределение на учебното съдържание.

Чл. 27. /1/ Продължителността на един учебен час е:

3. По теория – 40 минути с разрешение на началника на РИО-Сливен;

4. По учебна практика – 50 минути;

5. По производствена практика, когато е в задължителните часове – 50 мин.;

6. По производствена практика – 60 минути.

/2/ Почивките между учебните часове са с продължителност 10 минути и 15 минути между 3 и 4 учебен час в двете смени.

/3/ Начало на първа смяна – 7.30 часа, на втора смяна -13.20 часа

/4/ Дневният режим на училището се утвърждава със Заповед на директора­/5/ Почивки между часовете по учебна практика.

1. При двучасова практика – без почивка;

2. При тричасова практика – между 2 и 3 пореден час 5 минути почивка;

 

3. При четиричасова практика – между 2 и 3 пореден час 10 минути почивка.

/6/ Предвид двусменния режим на гимназията и 40 минутната продължителност на часовете по теория, с решение на ПС и Заповед на директора за неусвоеното учебно време, съответния учител изготвя график за усвояването на часовете на реални работни места по веднъж във всеки учебен срок.

Чл. 28. /1/ Организацията на учебния ден е полудневна – осъществява се на две смени.

/2/ В един учебен ден се организират от 4 /четири/ до 7 /седем/ задължителни учебни часа.

/3/ Седмичното разписание на учебните занятия се съобразява с психофизическите особености и възможностите на учениците/ Седмичното разписание се разработва в  съответствие с изискванията на Наредба № 24 на министъра на здравеопазването и се утвърждава от директора на училището не по-късно от 3 дни преди започване на всеки учебен срок/

/4/ В седмичното разписание за задължителната подготовка могат да се залагат по два и повече последователни учебни часа за предметите Български език и Литература, Чужд език, Информатика и предмети по професионална подготовка.

Чл. 29. /1/Всяка учебна седмица, освен задължителните учебни часове, включва и по един учебен час по учебния предмет "Физическо възпитание и спорт", който се използва за организиране и провеждане на спортни дейности на открито, съгласно чл. 16, ал. 2 и ал. 4 от Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план, чл. 21, ал. 1, 2 и 3 от Закона за физическото възпитание и спорта, и заповед РД 09-1038/27.07.2004 г на министъра на образованието и науката.

/2/ Модулите за организиране и реализиране на третия учебен час по физическо възпитание и спорт в училище се провеждат извън седмичното разписание на часовете, в почивните и празнични дни:

- един път седмично за модулите с продължителност 1-2 часа;

- един път месечно за модулите с продължителност 4 и 6 часа.

/3/ В един клас могат да се формират групи избрали различни модули, но броят на групите не може да бъде повече от броя на паралелките в съответния клас.

/4/ В съответствие с избора на учениците и МТБ за спорт, директорът утвърждава със заповед разпределението на третия час след решение на ПС.

/5/ До две седмици от началото на учебната година, всеки ръководител на модул разработва график и учебна програма за провеждането му.

РАЗДЕЛ ПЕТИ: СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕ

 

Чл. 30. /1/ Учебното съдържание в училищното обучение се групира в общообразователна подготовка и в професионална подготовка.

/2/ Общото образование се осъществява чрез общообразователна подготовка, професионалното образование -чрез общообразователна и професионална подготовка, а професионалното обучение -чрез общообразователна и/или професионална подготовка.

Чл. 31. /1/ Общообразователната подготовка е задължителна, задължително-избираема и свободноизбираема и се осъществява чрез учебни предмети, групирани в културно ­ образователни области, както и в други области и дейности.

/2/ Задължителната подготовка осигурява постигането на общообразователния минимум в зависимост от степента на образование. Общообразователният минимум за гимназиалния етап на средното образование включва културно-образователните области по чл. 10, т. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 от Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план.

/3/ Задължително избираемата подготовка осигурява знания и умения на по-високо равнище по учебните предмети от културно-образователните области и/ или от професионалната подготовка в съответствие с интересите и индивидуалните възможности на учениците и с възможностите на училището.

/4/ Свободноизбираемата подготовка осигурява обучение освен по учебните предмети от културно-образователните области и по други области и дейности, предложени на учениците за избор, и се провежда извън задължителните учебни часове.

Чл. 32. Извънкласната и извънучилищната дейност се организират през свободното от учебни часове време и осигурява обучение и развитие на специфични интереси и потребности на учениците в областта на изкуствата, науката, техниката и спорта.

Чл. 33. /1/ Професионалната подготовка за професионалното образование е задължителна -обща, отраслова и специфична за всяка професия, задължителна чуждоезикова подготовка по професията и избираема -задължителноизбираема и свободноизбираема.

/2/ Общата задължителна професионална подготовка е единна за всички професионални направления при отчитане на спецификата им и включва теоретично обучение и практическо обучение.

/3/ Отрасловата задължителна професионална подготовка е единна за всички професии от съответно професионално направление при отчитане на спецификата на всяка професия и включва теоретично обучение и практическо обучение.

/4/ Специфичната задължителна професионална подготовка е за съответната професия и включва теоретично обучение и практическо обучение.

/5/ Задължителната чуждоезикова подготовка по професията осигурява усвояване на специфичната терминология, свързана с упражняването на професията.

/6/ Задължителноизбираемата професионална подготовка осигурява разширяване на знанията, уменията и професионалните компетенции по съответната професия.

/7/ Свободноизбираемата професионална подготовка осигурява обучение освен по съответната професия и по други професии от съответното професионално направление.

Чл.34. /1/ Професионалната подготовка за професионалното обучение е задължителна и избираема.

/2/ Задължителната професионална подготовка осигурява необходимите знания, умения и професионални компетенции за придобиване на квалификация по професията и включва теоретично обучение и практическо обучение.

/3/ Избираемата професионална подготовка осигурява разширяване на знанията, уменията и професионалните компетенции по съответната професия.

Чл. 35. /1/ Желанието за обучаване във формите на ЗИП и СИП се декларира от ученика две седмици преди края на учебните занятия със заявление до директора на училището.

/2/ Заявленията се съхраняват от ПДУД до края на учебната година и подлежат на контрол.

/3/ Учебен предмет, избран за ЗИП не може да се променя през течение на годината.

Чл. 36. /1/ Учебният план съдържа наименованията на учебните предмети, включени в задължителната подготовка- разпределението на учебните предмети по класове- годишния или седмичния брой часове за изучаването на учебните предмети по задължителната, задължителноизбираемата и свободноизбираемата подготовка, график на учебната година и описание на организацията на обучението.

/2/ Училищният учебен план се разработва въз основа на утвърден от министъра на образованието, младежта и науката, и разпределя учебните предмети и часовете от задължителноизбираемата и свободноизбираемата подготовка за целия етап на обучение съобразно интересите на учениците и възможностите на училището.

/3/ Училищните учебни планове се приемат с решение на педагогическия съвет на училището и се одобряват от началника на регионалния инспекторат по образованието.

Чл. 37. /1/ Учебната програма определя по всеки учебен предмет и за всеки клас целите на обучението, учебното съдържание и очакваните резултати от обучението.

/2/ Учебните програми за задължителна и за задължителна професионална подготовка се утвърждават от министъра на образованието, младежта и науката.

/3/ Учебните програми за задължителноизбираема подготовка се съгласуват с експертите по учебни предмети в регионалните инспекторати по образованието и се утвърждават от началника на регионалния инспекторат по образованието, а тези за свободноизбираема подготовка -от директора на училището.

Чл. 38. /1/ Усвояването на знанията и придобиването на умения и професионални компетенции при училищното обучение се подпомага от учебници и учебни помагала.

/2/ Изискванията към съдържанието и графичното оформление на учебниците и учебните помагала се определят с държавното образователно изискване за учебниците и учебните помагала.

/3/ Учебниците и учебните помагала за системата на народната просвета се одобряват от министъра на образованието, младежта и науката след оценяване на съответствието им с държавното образователно изискване за учебниците и учебните помагала.

Чл. 39. /1/ Учебното съдържание, чрез което се осигурява общо образование, се определя съгласно държавните образователни изисквания за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план и за учебното съдържание.

/2/ Учебното съдържание, чрез което се осигурява професионално образование, се определя съгласно държавните образователни изисквания за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план, за професионалното образование и обучение, за учебното съдържание и за придобиването на квалификация по професии.

/3/ Учебното съдържание, чрез което се осигурява професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация, се определя съгласно държавните образователни изисквания за професионалното образование и обучение, за учебното съдържание и за придобиването на квалификация по професии. Учебното съдържание, чрез което се осигурява професионално обучение за придобиване на квалификация по част от професия или за актуализиране или разширяване на придобита професионална квалификация, се определя от училището или от заявителя на професионалното обучение.

Чл. 40. /1/ В гимназията се води задължителна училищна документация, съгласно Наредба № 4/16.04.2003 г. за документите за системата на народната просвета. /Приложение 2/

/2/ Училищната документация се води, съхранява и архивира съгласно изискванията на Наредба № 4/16.04.2003 г., чл. 154, ал. 1, 2 и 3 от ППЗНП и Заповед на директора за отговорните длъжностни лица.

РАЗДЕЛ ШЕСТИ: ФОРМИ ЗА ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА НА ЗНАНИЯТА

Чл. 41. /1/ Оценяването в процеса на училищното обучение има за цел установяване на постигнатите резултати от учениците по учебен предмет по време на учебната година и поставяне на текущи, срочни и годишни оценки по задължителна и задължителноизбираема подготовка.

/2/ Знанията и уменията на учениците при училищното обучение се оценяват чрез текущи и периодични проверки, както и чрез изпити по шестобална система със: Слаб, Среден, Добър, Много Добър и Отличен, съгласно държавното образователно изискване за системата на оценяване.

/3/ По време на обучението знанията и уменията на учениците се проверяват чрез тестове, устни, писмени и практически форми за проверки.

/4/ В триседмичен срок от началото на учебната година се установява и оценява входното равнище на учениците.

/5/ Поставената оценка по ал. 4 е част от минималния задължителен брой текущи оценки за първия учебен срок.

/6/ Оценките от текущата проверка задължително се вписват от съответния учител в ученическата книжка, непосредствено след проверката.

/7/ Минималният задължителен брой текущи оценки за всеки учебен срок е съгласно чл. 11а от раздел ІІ на Наредба № 3/15.04.2003 г. за системата на оценяване.

Чл. 42. /1/ Срочна оценка се формира само за учебните предмети, които по учебен план се изучават с повече от един учебен час седмично. Оценката се оформя, като се отчитат знанията и уменията на ученика върху учебното съдържание по съответния учебен предмет, изучаван през учебния срок и при вземане предвид на текущите оценки.

/2/ Оформянето на срочни, годишни и окончателни оценки е съгласно раздел ІІІ на Наредба № 3/15.04.2003 г. за системата на оценяване.

/3/ За предметите, за които се прави срочна класна работа при оформяне на оценката за срока, същата се взема предвид.

/4/ За ученик, обучаван в дневна или вечерна форма, чийто отсъствия не позволяват оформяне на срочна или годишна оценка по един или няколко учебни предмета от задължителната или задължителноизбираемата подготовка, директорът на училището по предложение на ПС определя със заповед условията и реда за оценяване знанията и уменията за завършване на учебния срок и/или учебната година.

/5/ За учебните предмети от ЗИП се оформят самостоятелни срочни и годишни оценки, включително и в случаите, когато за даден клас или учебен срок те съвпадат с учебни предмети от раздел А “Задължителна подготовка” /Задължителна общообразователна подготовка/ или от раздел Б “Задължителна професионална подготовка”.

Чл. 43. /1/ Класните работи се провеждат по Български език и литература, по Чужди езици и Математика. Класните работи по БЕЛ и Чужди езици се провеждат в два слети учебни часа.

/2/ За една седмица не могат да се правят повече от две класни работи.

/3/ Класните работи не се правят в последната седмица от всеки учебен срок;

/4/ Контролни и класните работи се коригират и рецензират от оценяващия и се връщат на учениците за подпис от родителя;

/5/ Оценяващия анализира и обобщава резултатие, като уведомява учениците за направените изводи.

РАЗДЕЛ СЕДМИ: ИЗПИТИ В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕТО

Чл. 45. /1/ Изпитите в процеса на обучение са:

1. Приравнителни;

2. За определяне на срочна или на годишна оценка по учебен предмет;

3. За промяна на оценката;

4. Държавни зрелостни изпити за придобиване на средно образование;

5. Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация при завършване на професионално образование или на професионално обучение.

/2/ Изпитите по ал. 1 са успешно положени, когато оценката е не по-малко от Среден (3)

ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ

Чл. 46. Приравнителни изпити се провеждат:

1. При преместване на ученика в паралелка на същото или в друго училище, когато съществува различие между съответните училищни учебни планове;

2. За ученик, прекъснал обучението си, който желае да го продължи, ако действащият учебен план е различен от учебния план, по който ученикът е започнал обучението си.

ИЗПИТИ ЗА ПРОМЯНА НА ОЦЕНКА

Чл. 47. /1/ Изпитите за промяна на оценка по учебен предмет са:

1. Поправителни изпити;

2. Изпити за промяна на годишна оценка – само за VIII клас и за класовете от гимназиалния етап;

3. Изпити за промяна на окончателна оценка – само за гимназиалния етап.

/2/ Учениците имат право еднократно да се явят на изпити за промяна на годишна оценка и/или за промяна на окончателна оценка, като общият брой на изпитите за промяна на годишна оценка и за промяна на окончателна оценка не може да е повече от три.

/3/ За промяната на оценка по учебен предмет, който се изучава само в един клас от гимназиалния етап, се допуска само полагане на изпита по ал. 1, т. 2.

Чл. 48. /1/ Поправителни изпити се полагат от ученици, когато годишната им оценка по някой от учебните предмети от задължителната или задължителноизбираемата подготовка е слаб (2).

/2/ Поправителните изпити по ал. 1 се полагат върху учебното съдържание за съответния клас и за съответния вид подготовка.

/3/ Поправителните изпити се организират в редовни и в допълнителни сесии.

/4/ Редовните поправителни сесии са две и се провеждат до две седмици след приключване на учебните занятия и до две седмици преди началото на учебната година по ред, определен със заповед на директора на училището.

/5/ Редовните поправителни сесии за учениците от ХІІ клас са две и се провеждат до две седмици след приключване на учебните занятия и до един месец преди началото на учебната година по ред, определен със заповед на директора на училището.

/6/ Учениците, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, не са се явили на поправителни изпити в сесиите по ал. 4, могат да се явят на допълнителна поправителна сесия по ред, определен със заповед на директора на училището, но не по-късно от 10 октомври.

/7/ Учениците от последния гимназиален клас, които имат оценка слаб 2 по учебни предмети от задължителната или задължителноизбираемата подготовка на редовните и/или на допълнителната поправителна сесия или не са се явили на поправителни изпити, могат да се явяват на поправителните изпити в януарска поправителна сесия и в сесиите по ал. 4.

Чл. 49. /1/ Изпитите за промяна на годишна оценка се провеждат след приключване на учебните занятия съответно за VIII клас или за ХII клас:

/2/ Изпитът за промяна на годишна оценка се полага върху учебното съдържание за съответния клас и за съответния вид подготовка.

/3/ Изпитите за промяна на окончателна оценка се провеждат след приключване на учебните занятия за ХII клас.

/4/ Изпитът за промяна на окончателна оценка за гимназиалния етап се полага върху учебното съдържание, изучавано в класовете от етапа.

/5/ Получената оценка на изпит за промяна на годишна или окончателна оценка по ал. 1 и 3 е крайна. Когато получената оценка е слаб 2, ученикът се явява на поправителен.

ИЗПИТИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СРОЧНА/ГОДИШНА ОЦЕНКА

Чл. 50. /1/ Изпити за определяне на срочна оценка се полагат от:

1. ученици, обучавани в дневна и във вечерна форма, чиито отсъствия от учебни занятия не позволяват формиране на срочна оценка по съответния учебен предмет;

2. ученици, обучавани в индивидуална форма.

/2/ Изпитите за определяне на срочна оценка се полагат върху учебното съдържание по съответния учебен предмет, изучавано през учебния срок.

Чл. 51. /1/ Изпити за определяне на годишна оценка се полагат от учениците, обучавани в индивидуална, задочна, самостоятелна форма.

/2/ Изпитите за определяне на годишна оценка се полагат върху учебното съдържание по съответния учебен предмет, изучавано през учебната година.

Чл. 52. Проверката и оценката на знанията и уменията на учениците чрез изпити се осъществява от училищни комисии, назначени със заповед на директора на училището съгл. Чл. 29 в от Наредба № 3 от 15.04.2003 г.

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ (ДЗИ)

Чл. 53. /1/ ДЗИ се полагат от учениците успешно завършили ХІІ клас.

/2/ Задължителни ДЗИ изпити са два – Български език и литература и по предмет по избор на ученика.

/3/ Изпитите по ал. 1 се организират и провеждат, съгласно Наредба № 3 от 17.05.2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити.

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Чл. 54. /1/ ДИ за придобиване на професионална квалификация са:

1. Изпит по теория на професията и специалността.

2. Изпит по практика на професията и специалността.

/2/ Организирането, провеждането и оценяването на изпитите по ал. 1 се извършва в съотвествие с Глава VІ на Наредба № 3 от 15.04.2003 г.

 

РАЗДЕЛ ОСМИ: ЗАВЪРШВАНЕ НА КЛАС

Чл. 55. Съгласно чл. 111 от ППЗНП:

/1/ Ученикът завършва класа, ако по учебните предмети от задължителната и задължително избираемата подготовка има годишни оценки най-малко Среден.

/2/ Ученици, които имат годишна оценка Слаб по учебни предмети от задължителната и задължително избираема подготовка полагат поправителни изпити, независимо от техния брой, но на не повече от две редовни поправителни сесии през учебната година. Редовните поправителни сесии се провеждат след приключване на учебните занятия през месец май/август (за ХІІ клас) и юли/септември (VІІІ до ХІ клас) по ред определен със Заповед на директора на училището.

/3/ Ученици, които по здравословни причини удостоверени с медицински документ не са се явили на поправителни изпити в редовни поправителни сесии могат да се явят на допълнителна поправителна сесия, по ред определен със Заповед на директора на училището, но не по-късно от 10 октомври.

/4/ Ученици, които имат оценка Слаб по учебен предмет от задължителната или задължително избираема подготовка на редовните и/или на допълнителна поправителна сесия или не са се явили на поправителни изпити, повтарят класа.

/5/ Ученици, които се обучават в индивидуална или самостоятелна форма при повтаряне на класа се явяват на изпити само по учебните предмети, по които имат оценка Слаб или не са се явили на поправителните изпити.

/6/ Учениците от последния гимназиален клас, които имат оценка Слаб по учебни предмети от задължителната и задължително избираема подготовка не повтарят клас. Те могат да се явят на поправителни изпити в януарската поправителна сесия и в редовните поправителни сесии.

/7/ За ученици, застрашени от отпадане, училището с помощта на училищните настоятелства и други органи и организации създава допълнителни образователни възможности, като организира и провежда.

1. Индивидуални програми за психолого-педагогическо въздействие на ученика;

2. Допълнителна работа с учениците по време на учебните занятия и през ваканциите;

3. Извънкласни и извънучилищни дейности, съобразени с образователните потребности и с интересите на ученика;

4. Консултации и насочване към професионално обучение съобразно възрастта и интересите на ученика.

 

РАЗДЕЛ ДЕВЕТИ: СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАВЪРШЕН КЛАС, ЗАВЪРШЕНА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ И СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Чл. 56. В свидетелството за завършено основно образование се вписват годишните оценки по учебни предмети, определени с учебния план, по който се обучават учениците.

Чл. 57. В удостоверението за завършен клас се вписват годишните оценки по учебните предмети, определени с учебния план.

Чл. 58. /1/ Успешно завършилите средно образование получават диплома за завършено средно образование.

/2/ В дипломата за завършено средно образование се вписва хорариума на учебните часове по изучаваните учебни предмети, оценките по учебните предмети от задължителната, задължителноизбираемата подготовка, както и по свободноизбираемата подготовка, определени с учебния план/ В дипломата се вписват и оценките от държавните зрелостни изпити.

Чл. 59. /1/ Завършилите средно образование и успешно положили държавни изпити по теория и практика на професията/специалността получават свидетелство за придобита втора или трета степен на професионална квалификация, а на завършилите професионално обучение се издава удостоверение за професионално обучение/

/2/ Дипломата за завършено средно образование и свидетелство за професионална квалификация се издават независимо едно от друго/

/3/ В свидетелството за професионална квалификация се вписват броят на учебните часове по изучаваните учебни предмети -за дневна и вечерна форма на обучение, оценките по учебните предмети от задължителната и задължителноизбираемата професионална подготовка, както и по свободноизбираемата подготовка, определени с учебния план. В свидетелството се вписват и оценките от изпитите за придобиване на професионална квалификация.

/4/ В удостоверението за професионално обучение се вписват броят на учебните часове по изучаваните учебни предмети/ модули/, оценките по учебните предмети от задължителната професионална подготовка, както и по избираемата подготовка, определени с учебния план/ В удостоверението се вписват и оценките от изпитите за придобиване на квалификация по част от професията, за актуализиране или разширяване на професионалната квалификация.

Чл. 60. Дубликат на документите се издава от директора при спазване изискванията на ППЗНП. За издаване на дубликат се заплаща такса, определена със заповед на министъра на образованието, младежта и науката.

Чл. 61. Изискванията към съдържанието на документите по чл. 121 от ППЗНП се определят с държавното образователно изискване за документите за системата на народната просвета.

Чл. 62. Удостоверението за завършен клас, свидетелството за основно образование, дипломата за завършено средно образование и свидетелството за професионална квалификация съдържат задължителни реквизити, посочени в чл. 121, ал. 1, ал. 2 и 5 от ППЗНП.

Чл. 63. Учениците нямат право да повтарят успешно завършен клас и повторно да придобиват образование от една и съща степен.

Чл. 64. Завършването на клас и степен на образование, както и придобиването на професионална квалификация в различните форми на обучение, се удостоверява с едни и същи по вид документи, съгласно държавното образователно изискване за документите за системата на народната просвета, които дават равни права на завършилите.

 

ГЛАВА ВТОРА

УЧАСТНИЦИ В ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС И КОНТРОЛ ВЪРХУ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО МУ

 

РАЗДЕЛ ПЪРВИ: УЧИТЕЛИ

Чл. 65. Учителите в училището организират и провеждат образователно-възпитателен процес по учебните предмети, проверявят и оценяват знанията и уменията на учениците, съдействат за пълноценното им интегриране в училищната и социална среда.

Чл. 66. /1/ Учителските длъжности са:

1. Младши учител

2. Учител

3. Старши учител

4. Главен учител

5. Учител методик

/2/ Длъжностите по ал. 1, т. 1, 2, 3 се заемат от лица с придобито висше образование с образователно-квалификационна степен бакалавър или магистър, а длъжностите по ал. 1, т. 4 и 5 с висше образование, образователно -квалификационна степен магистър. За длъжностите по ал. 1, т. 3 и 4 се изисква и признат учителски стаж минимум 10 години.

/3/ Условията и редът за заемането на длъжностите по ал. 1 се определят съгласно държавното образователно изискване за учителската правоспособност и квалификация.

/4/ Лицата, които не са придобили учителски стаж и постъпват за първи път на учителска длъжност се назначават на длъжност младши учител.

/5/ Директорът на училището, в рамките на делегирания бюджет, съответно на утвърдените му разходи, диференцира възнагражденията на учителите в зависимост от длъжностите по ал. 1, при спазване на изискванията на Наредба № 1 от 4.01.2010 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета.

Чл. 67. Длъжността учител не може да се заемат от лица, които:

/1/ са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление;

/2/ са лишени от право да упражняват професията си;

/3/ страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота или здравето на учениците, определени с наредба на министъра на образованието младежта и науката.

Чл. 68. /1/ Учителят има следните права:

1. Свободно да определя методите и средствата за провеждане на образователно­възпитателния процес, като активно използва интерактивните методи на преподаване и възможностите на информационните и комуникационните технологии;

2. Да участва в класирането на проектите на учебници по съответния учебен предмет и при избор на учебник, по който ще се провежда обучението;

3. Да получава информация по въпроси, свързани с изпълнение на служебните му задължения, както и възможностите за повишаване на професионалната му квалификация;

4. Да повишава образованието и професионалната си квалификация;

5. Да дава мнения и да прави предложения за развитието на училището;.

6. Да използва училищната материално-техническа база за изпълнение на служебните си задължения.

/2/ Учителят има следните задължения:

1. Да изпълнява нормата на задължителна преподавателска работа и другите задължения, включени в Длъжностната му характеристика.

2. Да преподава учебния предмет на книжовен български език с изключение на учебните предмети ”Чужд език” , както и на учебните предмети на чужд език, съгласно съответния Учебен план - да общува с учениците на книжовен български език и да ги подпомага да усвояват книжовно-езиковите норми.

3. Да проверява системно и оценява обективно знанията, уменията и поведението на учениците.

4. Посредством въведените задължителни и допълнителни форми за връзка с родителите на учениците да ги информира за успеха и развитието на ученика, за поведението му и спазването на училищната дисциплина, както и за уменията му за общуване и интегриране в училищната среда, да ги насочва към форми за допълнителна работа с оглед възможностите, потребностите и желанията на ученика при зачитане на тяхното право да вземат решения.

5. Да участва в работата и да изпълнява решенията на педагогическия съвет и другите органи на управление на училището.

Всички членове на ПС се задължават да спазват принципите на конфиденциалност за проведените обсъждания при вземането на решения на заседанията на ПС/

6. Да опазва живота и здравето на учениците по време на образователно­възпитателния процес.

7. Да осигурява необходимите условия за опазване на живота и здравето на учениците при състезания, спорт, туризъм, безопасност на движение в интензивната градска среда и др.;

8. Да изпълнява предписанията и препоръките на органите, осъществяващи методична дейност и контрол в системата на народната просвета.

9. Да уведомява своевременно директора когато се налага да отсъства от учебни часове за осигуряване на заместник, с оглед недопускане на свободни часове.

10. Да поддържа и повишава професионалната си квалификация.

11. Да оказва педагогическа помощ на родителите при възпитанието на децата им.

12. Индивидуалните срещи с родителите се провеждат в приемното време на учителя или в друго удобно и за двете страни време;

13. Да не използва мобилен телефон по време на учебен час.

14. Да не пуши, да не внася и да не употребява алкохол в училището, както и при провеждане на мероприятия и дейности извън училището, в които участват ученици.

15. Да се явява на работа с облекло и във вид, които съответстват на положението му на учител и на добрите нрави.

Не се допуска учителите да се явяват на работа с. твърде къси поли, къси панталони, спортни потници и анцузи, джапанки, гуменки, дрехи с дълбоки деколтета, фрапантни аксесоари, шапки и забрадки, пиърсинг, татуировки и др/

 

16. Да не внася в сградата на училището оръжие, както и друг предмети, които могат да бъдат източник на повишена опасност.

17. Да работи за обогатяване и усъвършенстване на материалната база, с помощта на която осъществява своя учебен процес- да отговаря за изправността на нагледните средства, пособията, инструментите и други, с които работят учениците.

18. Да дежури по определения със заповед на директора график, с цел опазване на живота и здравето на учениците, подържане на добра дисциплина в междучасията, добра хигиена и опазване на училищното имущество

19. Да участва активно и да реализира личен принос за осигуряване на приема на ученици в различните класове.

20. Ежедневно след приключване на учебните часове да вписва съответната методическа единица в материалната книга.

/3/ Учителят няма право:

1. Да използува методи и средства за преподаване, несъобразени с психическите и възрастовите възможности на учениците

2. Да проявява дискриминация и необективност при оценяване на знанията и поведението на учениците, основаващи се на религиозна, етническа, имуществена, социална и политическа принадлежност на учениците и техните родители.

3. Да използва форми на психично, физическо и административно насилие при взаимоотношенията си с учениците.

4. Да експлоатира ученическия труд за лична полза- 5/ Да предоставят образователни услуги срещу заплащане при наличие на конфликт на интереси.

6. Учители и други лица, които участват при изготвянето на темите или задачите за приемните и за държавните зрелостни изпити, както и при оценяването на тези изпити, не могат да извършват образователни услуги на ученици във връзка с подготовка за кандидатстване или полагане на държавните зрелостни изпити.

/4/ Лицата, заемащи длъжностите "младши учител", "учител", "старши учител" и "главен учител", изпълняват следните задължения:

1. Планират, организират и провеждат образователно-възпитателния процес по учебния предмет или модул, по който преподават.

2. Формират знания, умения и нагласи у децата и учениците.

3. Диагностицират, насърчават и оценяват постиженията на децата и учениците, на които преподават.

4. Анализират резултатите при оценяването на входното и на изходното равнище на учениците, на които преподават.

/5/ Лицата, заемащи длъжността "младши учител", при изпълнение на задълженията си се подпомагат от "старши учител" и под негово ръководство усъвършенстват практическите си компетентности и се адаптират към образователно-възпитателния процес.

/6/ Лицата, заемащи длъжността "старши учител", изпълняват и следните специфични задължения.

1. Участва в провеждането на квалификационно-методическа дейност по съответния учебен предмет или модул в училището.

2. Участва в дейности, свързани с подготовката, организирането и провеждането на оценяването на входното и изходното равнище и/или външно оценяване на знанията и уменията на учениците от съответния клас.

3. Подпомага дейностите по разработване на тестове, задачи, задания, материали и критерии за оценяване на знанията и уменията на учениците по съответния учебен предмет или модул/

4. Анализира и обобщава резултатите, получени от оценяването на входните и изходните равнища и/или от външно оценяване по съответния учебен предмет или модул на равнище клас.

5. Използва и показва ефективни методи при организацията и провеждането на образователно-възпитателния процес.

6. Подпомага и ръководи дейността на лицата, заемащи длъжността "младши учител".

7. Участва в дейности по разработване на проекти по програми и/или в дейности по реализирането им.

8. Изпълнява и други задължения, произтичащи от спецификата на длъжността и вида на училището.

/7/ Лицата, заемащи длъжността "главен учител", изпълняват и следните специфични задължения:

1. Планира и координира квалификационно -методическата дейност в училището ­за етап и/или степен.

2. Участва в дейностите, свързани с организиране и провеждане на външно оценяване в училището.

3. Обобщава анализите на резултатите от входни и изходни равнища и/или от външни оценявания за училището.

4. Консултира лицата, заемащи длъжността "учител" и длъжността "старши учител" в училището, при диагностика и оценка на резултатите на учениците.

5. Консултира и подпомага лицата, заемащи учителски длъжности, с цел кариерното им развитие.

6. Организира и координира обмяната на добри практики в училището, ориентирани към повишаване качеството на обучение и прилагането на интерактивни методи за работа с децата и учениците.

7. Организира и провежда училищните кръгове и съдейства за организирането и провеждането на общински, областни и национални кръгове на олимпиади и състезания в училището.

8. Координира дейностите по разработване и реализиране на проекти, в които участва училището.

9. Изпълнява и други задължения, произтичащи от спецификата на длъжността и вида на училището.

 

РАЗДЕЛ ВТОРИ: КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ

Чл. 69. /1/ Учител, който е и класен ръководител, има следните допълнителни задължения:

1. Да следи за успеха и развитието на учениците от поверената му паралелка в образователно-възпитателния процес, за спазване на училищната дисциплина, както и за уменията им за общуване със съучениците и учителите и интегрирането им в училищната среда, като периодично и своевременно информира родителите.

На първата родителска среща за учебната година класният ръководител предоставя информация на родителите за графика на приемното време на учителите в училище.

2. Да анализира и оценява рисковите фактори върху учениците от паралелката и да предприема превантивни и корективни мерки за справяне с тях.

3. Да контролира посещаемостта на учебните часове от учениците в паралелката.

4. Своевременно да уведомява родителите, ако ученикът отсъства от учебни часове, както и когато спрямо него ще започне процедура за налагане на наказание или други мерки по този правилник или по ППЗНП.

5. Да консултира родителите за възможностите за оказване на педагогическа или психологическа подкрепа от специалист, когато това се налага.

6. Да изготвя и да предоставя на родителите характеристика за всеки ученик в съответствие с чл. 138а от ППЗНП.

7. Да организира и провежда различни видове родителски срещи.

8. Периодично да организира индивидуални срещи с учениците от паралелката, да планира, организира и провежда часа на класа и да работи за развитието на паралелката като общност.

9. Да участва в процедурите за налагане на наказания и мерки по отношение на учениците от паралелката в случаите и по реда, предвидени в този правилник.

10. Да осъществява връзка с учителите, които преподават на паралелката и периодично да се информира за успеха и развитието на учениците от паралелката по съответния учебен предмет, за спазване на училищната дисциплина, за уменията им за общуване и интегриране в училищната среда.

11. Да осъществява постоянна връзка с останалите класни ръководители с оглед на усъвършенстването и намиране на нови форми за общуване с учениците и родителите.

12. Да осъществява връзка и подпомага специалистите, които работят с учениците от паралелката.

13. Да води редовно и да съхранява учебната документация за паралелката.

/2/ Класният ръководител няма право.

1. Да обсъжда публично въпроси, свързани с успеха, поведението и някои здравословни, психологични и битови особености на отделните ученици от паралелката.

3. Да извинява отсъствия по начини извън упоменатите в този правилник.

4. Да използва часа на класа за други цели.

5. Да използва учениците от паралелката или техните родители за решаването на лични въпроси и облагодетелстване.

6. Да отказва педагогическа помощ и съдействие на учениците и техните родители при необходимост и молба.

7. Да организира, провежда или участва в дейности и прояви, забранени със закона и с този правилник.

8. Да изработва и подписва невярна учебна документация, за която отговаря съгласно нормативната уредба.

14. Да осигурява защита на учениците от класа от пряка и непряка дискриминация.

 

РАЗДЕЛ ТРЕТИ: ДЕЖУРНИ УЧИТЕЛИ

Чл. 70. Учителите, определени със заповед на директора за дежурни, спазват графика за дежурство в училище.

Чл. 71. /1/ Дежурните учители идват най-късно в училище 15 минути преди първия учебен час на смяната и приключват дежурството си след последния час.

/2/ Дежурният учител е длъжен да:

1. Съблюдава спазването на установения с този правилник ред в училището.

2. Писмено информира дежурния помощник-директор при констатиране на нарушения, като повреди по МТБ, хазартни игри, тютюнопушене, алкохол, наркотични средства, накърняване на авторитета и достойнството на участниците в учебно-възпитателния процес.

3. Следи за спазване на дисциплината в коридорите и класните стаи.

4. Оказва съдействие на охраната във връзка с пропускателния режим.

5. Следи за опазване на МТБ.

6. При възникнали нередности по време на дежурството си дежурния учител вписва в дневник за дежурства съответната проява.

Чл. 72. Дежурният помощник-директор е длъжен да:

/1/ Организира и контролира дейността на дежурния екип.

/2/ Установява присъствието на всички учители и при необходимост осигурява нормално протичане на учебния процес.

/3/ Установява с дежурния екип причините за неизправности, нанесени щети по материалната база и констатирани нарушения. Поддържа връзка с училищната администрация за отстраняване на възникнали евентуални аварии и повреди.

 

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ: ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК

Чл. 73. Педагогическият съветник участва пряко в работата на училището.

Чл. 74. Конкретните права и задължения на педагогичския съветник са уредени в длъжностната характиристика и настоящия правилник/

Чл. 75. /1/ За своята дейност педагогичския съветник изготвя план за работа и списък от дейности, които могат да се извършват от ученици с наложени наказания, съобразени с психо­физиологическите и възрастови особености учениците, които се утвърждават от ПС.

/2/ Участва в работата на комисиите в училището.

/3/ Работи активно за социализацията на учениците чрез разкриване на индивидуалните им умения и способности, изграждане на култура на поведение и общуване, гражданско възпитание, решаване на конфликти и други.

/4/ Работи съгласувано с класните ръководители, учителите, учениците, родителите, училищното ръководство, педагогическия съвет, училищното настоятелство и други.

/5/ Осъществява връзки и взаимодействия с държавни и обществени органи и организации.

/6/ Отчита дейността си в края на първия и втория учебен срок пред педагогическия съвет.

/7/ Поддържа картотека с лични досиета на ученици, с които работи, като описва техните проблеми и нарушения и предприетите действия за всеки ученик.

/8/ Да осигури на всички ученици от гимназията правото на равенство в учебно­възпитателния процес и защита от дискриминация.

 

РАЗДЕЛ ПЕТИ: НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

Чл. 76. /1/ В непедагогическия персонал на училището се включват. главен счетоводител, библиотекар, завеждащ административна служба, касиер-счетоводство, домакин, и хигиенисти.

/2/ Изпълняват задълженията посочени в длъжностната характеристика, с която се запознават при сключване на трудовия договор за работа.

1. Училищният библиотекар работи според методическите указания и се контролира от директора/ Воденето и отчитането на книгите и инвентара става съобразно държавните изисквания, а закупуването на книги -по утвърдените нормативи и средства.

2. Завеждащ административна служба води регистрационните книги за издаване на документи, дневник за входяща и изходяща кореспонденция, води личните дела на персонала, отговаря за правилното водене архива на училището.

3. Касиер-счетоводство изготвя ежемесечно разплащателните ведомости, следи болничните листове, изплаща стипендии и социални помощи на учениците и подготвя и отчита финансовите документи, разпределя и изплаща средства за СБКО на учителите.

4. Домакинът заявява и съхранява необходимите документи и материали, учебници и учебни пособия. Ръководи и контролира хигиенистите и следи за хигиената в училищната сграда и двора и съдейства за отстраняване на проблемите. Осигурява училището с необходимата техника, канцеларски материали и утвърдените формуляри за задължителната училищна документация.

Домакинът отговаря за дейностите по поддръжка за МТБ. Ежедневно проверява книгата за ремонти и отстранява заявените повреди.

5. Хигиенистите се грижат за хигиената в училището и двора. По време на смените са в коридора на етажа и са на разположение на дежурните учители и помощник-директора.

6. При забелязани нередности в училищната сграда и двора на училището попълват книгата за ремонти.

7. На непедагогическия персонал е забранено всякаква пряка или непряка дискриминация, основана на пол, религия, раса, народност, етническа принадлежност или на всякакви други признаци във взаимоотношенията си с ученици и с персонала работещ в гимназията.

 

Чл. 77 /1/ Охраната на училището се осигурява от Общинска охранителна фирма. Пропускателният режим и другите изисквания към охранителите се определят със заповед на директора.

/2/ Контролът по работата на охранителите се осъществява от директора на училището.

 

РАЗДЕЛ ШЕСТИ: ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ

Чл. 78. Учениците участват като партньори в училищното обучение и имат активна роля за постигане на целите на образователно-възпитателния процес.

Чл. 79. /1/ Ученикът има следните права /съгл. чл. 134 от ППЗНП/:

1. Да избира училището, профила или професията и специалността от професията, както и учебните предмети, предвидени в училищния учебен план като избираеми, при спазване изискванията на нормативните актове.

2. Да получава информация по въпроси, свързани с неговото обучение, относно правата и задълженията му в училище, правилата за вътрешния ред и училищната дисциплина – при постъпването му в училище, в началото на всеки учебен срок, както и при поискване.

3. Да бъде консултиран във връзка с професионалното му ориентиране и развитие, да бъде насочван, стимулиран и подпомаган в съответствие с неговите потребности, желания и способности.

4. Да се обучава и възпитава в здравословна и сигурна среда, както и да получава защита при накърняване на правата и достойнството му.

5. Да се ползва от формите за насърчаване на равния достъп до образование при условия и по ред, определени от нормативен акт.

6. Да ползва безплатно училищната материално-техническа база по ред, определен от директора на училището, в учебно и в неучебно време за развитие на интересите и способностите си.

7. Да участва в извънкласни и извънучилищни дейности, в това число форми на ученическо самоуправление.

8. Да бъде поощряван с морални и материални награди за високи постижения в учебната, извънкласната и извънучилищната дейност и за приноса си за развитието на училищната общност.

9. Да дава мнения и предложения по отношение на организацията и провеждането на цялостната училищна дейност.

10. Да участва, включително с присъствието на родител, при решаване на въпроси, засягащи неговите права и интереси.

11. Да получава стипендия при условия и по ред, определени с постановление № 207 на МС от 03.10.1994 г.

/2/ Ученикът има право на защита при налагане на наказания съгласно чл. 140г от  ППЗНП.

Чл. 80 /1/ Ученикът има следните задължения /съгл. чл. 135 от ППЗНП/ :

1. Да съхранява авторитета на училището и да допринася за развитието на добрите му традиции.

2. Да не отсъства от учебните часове без уважителна причина – за присъствените форми на обучение.

3. Да се явява в училище с облекло и във вид, които съответстват на положението му на ученик и на добрите нрави.

4. Да носи ежедневно униформеното облекло и емблемата на училището.

5. Да уважава и да не накърнява честта и достойнството на другите, както и да не прилага физическо и психическо насилие.

6. Да не участва в хазартни игри, да не пуши, да не употребява наркотични вещества и алкохол.

7. Да не ползва мобилен телефон и други технически и електронни средства по време на час и на изпити.

8. Да не пречи на учителя при и по повод изпълнение на служебните му задължения, както и на съучениците си по време на учебните часове.

9. Да не носи оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност.

10. Да не бъде на обществени места без придружител в съответствие с изискванията на Закона за закрила на детето.

11. Да опазва материално-техническата база и чистотата на територията на училището.

12. Да носи ученическата си книжка в училище и да я представя при поискване на учителя или Директора/ Ученикът носи цялата отговорност за предоставяне на ученическата книжка за вписването на оценките в нея, като средство за информиране на родителите.

13. Да носи ученическата си лична карта в училище и извън него.

/2/ Съгласно чл. 135, ал. 3 от ППЗНП ученикът е длъжен:

1. Да не участва в политически партии и организации до навършване на 18 години.

2. Да възстанови със собствен труд и средства причинени щети на училищното имущество/ При доказана злонамереност и умишленост ученикът се наказва и административно.

3. Да спазва стриктно правилата и инструкциите за безопасни условия на труд и безопасно движение, съгласно проведените в ПГИ инструктажи.

4. Да не шофира и паркира МПС в училищния двор и на спортните площадки около училището.

5. Да представи предварително на класния си ръководител списък с извънкласни и извънучилищните си ангажименти.

6. Да се явява в училище 10 минути преди започване на смяната и да влиза навреме в учебните часове.

7. Да спазват графика за дежурство, установен от класния ръководител.

8. При започване на учебния час да посреща учителя със ставане на крака и поздрав­

9. При закъснение за учебен час на учителя при непредвидени ситуации ученикът е длъжен да изчака 10 минути след началото на часа по график, след което да сигнализира дежурния помощник-директор.

10. Освободените от физкултурни занятия ученици се задължават да присъстват в часовете и според възможностите си да подпомагат учителя.

11. Ученикът е длъжен да опазва своята ученическа книжка.

12. Ученикът е длъжен да спазва забраната за всеобща дикриминация във взаимоотношенията си с другите ученици, учители и непедагогически персонал на гимназията.

/3/ Съгласно чл. 135, ал. 3 от ППЗНП на учениците се забранява.

1. Да водят в училище външни лица.

2. По време на учебни занятия да стоят извън класната стая, да се движат по коридорите, да отварят вратите на кабинетите и вдигат шум.

3. Влизането в класни стаи и кабинети, в които нямат занятия по учебна програма без разрешение на учител.

4. Внасянето на закуски, топли и газирани напитки в класните стаи и кабинетите.

/4/ Неизпълнението на задълженията, предвидени в този правилник се счита за нарушение на училищната дисциплина и ученикът носи отговорност, съгласно чл. 135, ал. 4 от ППЗНП.

 

РАЗДЕЛ СЕДМИ: ДЕЖУРНИ УЧЕНИЦИ

Чл. 81 /1/ Дежурните ученици се определят от класния ръководител и имат следните задължения.

1. Да направят оглед на състоянието на имуществото и хигиената в класната стая.

При констатирани нередности информират дежурния учител/дежурния помощник­директор. В противен случай класът отговаря солидарно за съответните нередности.

2. По време на учебните занятия отговарят за реда в нея, почистват дъската.

3. При започване на учебния час, докладват на учителя за отсъстващите ученици.

4. При отсъствие на преподавател информират дежурния помощник-директор.

/2/ При отсъствие на дежурен ученик неговите задължения се изпълняват от следващия по ред за дежурство ученик.

 

РАЗДЕЛ ОСМИ: УНИФОРМЕНО ОБЛЕКЛО НА УЧЕНИЦИТЕ

Чл. 82 /1/ Училищната униформа включва следните елементи:

1. За момичета – бяла риза с бродирано лого на училището, тъмно синя пола, червено фишу, тъмно син пуловер без ръкави, обувки според сезона.

2. За момчета – бяла риза с бродирано лого на училището, тъмно син панталон, червена вратовръзка, тъмно син пуловер без ръкави, обувки според сезона­

/2/ Задължителните ежедневни елементи от униформата са:

1. За момичета – бяла риза/блуза, поло/, тъмносиня или черна пола /панталон, червено фишу/вратовръзка;

2. За момчета – бяла риза/поло, тъмносин или черен панталон, червена вратовръзка;

/3/ Ежедневната ученическа униформа трябва да бъде съчетана с подходящ външен вид

– не се допускат фрапантни прически, ярко боядисани коси, бради и мустаци, силен грим, пиърсинг, нетрадиционни бижута, шапки и забрадки и др., както и да бъдат заменяни елементи от нея с анцузи, къси панталони над коляното, минижупи, къси потници, джапанки и др.

/4/ Допуска се учениците да се явяват в училище без униформи в последния учебен ден от седмицата, като облеклото им трябва да бъде съобразено с добрия тон и статута им на ученици;

/5/ Училищната униформа е задължителна за учениците и при провеждане на градски и регионални мероприятия, в които те представят училището.

 

РАЗДЕЛ ДЕВЕТИ: ОТСЪСТВИЯ ОТ УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ

Чл. 83 /1/ Ученикът може да отсъства от учебни занятия по уважителни причини /съгл. чл. 136 ал. 1 от ППЗНП/:

1. По болест или за участие в спортно, културно или друго мероприятие.

2. До 3 /три/ дни в една учебна година с предварително писмено уведомление от родителя до класния ръководител, регистрирано във входящия дневник на училището.

3. До 7 /седем/ дни в една учебна година с разрешение на директора на училището въз основа на писмена молба от родителя и мнение на класния ръководител.

/2/ Ученикът е задължен да представи на класния ръководител в срок до 3 /три/ дни след връщането си при отсъствие от учебни занятия съответния извинителен документ.

/3/ При отсъствие по болест, ученикът е длъжен освен медицински документ да представи оригинал или копие на амбулаторен лист.

Чл. 84 /1/ Отсъствието на ученик от учебен час без уважителни причини е неизвинено отсъствие. /чл/137 от ППЗНП/.

/2/ Закъснения до 15 минути за три учебни часа без уважителни причини се считат за един учебен час неизвинено отсъствие.

Чл. 85. /1/ За ученик обучаван в дневна или вечерна форма, чийто отсъствия не позволяват оформяне на срочна или годишна оценка от ЗП или ЗИП, директора по предложение на ПС определя със заповед условия и ред за оценяване знанията и уменията за завършване на учебен срок и/или учебна година.

/2/ Броят на отсъствията на ученика по чл. 136 и 137 от ППЗНП се отбелязват в дневника на класа и веднъж месечно се вписват в ученическата книжка.

/3/ За допуснати неизвинени отсъствия класният ръководител своевременно писмено информира родителя.

 

РАЗДЕЛ ДЕСЕТИ: НАКАЗАНИЯ

Чл. 86. /1/ За неизпълнение на задълженията си, определени от ППЗНП чл. 139, ал. 1 и с Правилника за дейността на училището, ученикът се наказва със:

1. Забележка;

2. Извършване на дейности в полза на училището в свободното от учебни часове време;

3. Предупреждение за преместване в друго училище;

4/ Преместване в друго училище;

5/ Преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение – за ученици, навършили 16-годишна възраст;

/2/ Дейностите в полза на училището по ал. 1, т. 2 трябва да са съобразени с възрастовите особенности и здравословното състояние на учениците, да имат възпитателен ефект и да не унижават тяхното достойнство. Конкретните действия се предлагат от докладващия за наказанието учител и се приемат от ПС. /Приложение 3/

/3/ Когато ученикът се яви в училище с облекло и във вид, несъобразени с правилника за дейността на училището, както и когато състоянието му не позволява да участва в образователно-възпитателния процес, той се отстранява от училище до отпадане на основанието за отстраняването му, за което класният ръководител уведомява родителя.

/4/ Когато ученикът пречи на учителя и/или на съучениците си по време на учебен час, учителят може да го отстрани до края на часа, като уведомява дежурния помощник директор.

/5/ При тежки и системни нарушения на задълженията, определени с ППЗНП и в правилника за дейността на училището, освен наказание по ал. 1 на ученика може да се наложи мярка намаляване на поведението /Чл. 139 ал. 5 от ППЗНП/.

/6/ Освен налагането на наказание по ал. 1 ученикът може да бъде насочен към консултации и педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, допълнително обучение в извънучебно време, включително в периода на ваканциите, участие в извънкласни и извънучилищни дейности, професионално ориентиране и други дейности с оглед недопускане на нарушения и на отпадане от училище /чл. 139 ал. 6 от ППЗНП/.

Чл. 87. /1/ За едно нарушение не може да бъде наложено повече от едно наказание по чл. 139 ал. 1 от ППЗНП.

/2/ Мерките по чл. 139, ал. 5 и 6 от ППЗНП могат да се налагат заедно с наказанията по чл. 139, ал. 1 от ППЗНП.

Чл. 88. /1/ Наказанията и мерките са срочни. Срокът на наказанието по чл. 139, ал. 1 т. 1 и 4 от ППЗНП е до края на учебната година, а по чл. 139, ал. 1 т. 2, 3 и 5 от ППЗНП се определя в Заповедта за налагането му.

/2/ Когато наказанията по чл. 139, ал. 1 т. 4 и 5 от ППЗНП са наложени до 30 учебни дни преди края на втория учебен срок, те влизат в сила от началото на следващата учебна година.

/3/ Срокът на мярката по чл. 139, ал. 5 от ППЗНП се определя в Заповедта за налагането й.

/4/ Видът и срокът на мерките по чл. 139, ал. 6 от ППЗНП се определят, като се отчитат възможностите на училището.

Чл. 89. /1/ Наказанията по чл. 139, ал. 1 от ППЗНП и чл. 75 от настоящия Правилник могат да се налагат и за допуснати неизвинени отсъствия както следва.

1. За допуснати 7 неизвинени отсъствия – Забележка;

2. За допуснати 12 неизвинени отсъствия – Извършване на дейности, в полза на училището;

3. За допуснати 15 неизвинени отсъствия – Предупреждение за преместване в друго училище;

4. За допуснати 18 неизвинени отсъствия – Преместване в друго училище или преместване от дневна в самостоятелна форма на обучение.

/2/ Мярката по чл. 139, ал. 4 от ППЗНП не може да се налага на ученици със специални образователни потребности, когато поведението им е резултат от увреждането или нарушението на здравето.

/3/ Наказанието по чл. 139, ал. 1 т. 1 от ППЗНП се налага със Заповед на директора по предложение на класния ръководител, а наказанията по чл. 139, ал. 1 т. 2 – 5 от ППЗНП – със Заповед на директора по предложение на ПС.

/4/ Мярката по чл. 139, ал. 3 от ППЗНП се налага със Заповед на директора, а по чл. 139, ал. 5 и 6 от ППЗНП – със Заповед на директора по предложение на ПС.

Чл. 90. /1/ Класният ръководител писмено уведомява родителя за извършеното от ученика нарушение и за правата на родителя в процедурата по налагане на наказание.

/2/ За всяко производство за налагане на наказание по чл. 139, ал. 1 от ППЗНП и на мярката по чл. 139, ал. 5 от ППЗНП се определя докладчик. Докладчик може да бъде учител, който преподава на ученика.

/3/ Преди налагане на наказанията по чл. 139, ал. 1 от ППЗНП и на мярката по чл. 139, ал. 5 от ППЗНП директорът – за наказанието по чл. 139, ал. 1, т. 1 от ППЗНП, съответно ПС – в останалите случаи, изслушва ученика и проверява фактите и обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение.

/4/ Родителят има право да присъства на изслушването и да изрази мнение. При необходимост изслушването се извършва в присъствието на психолог и педагогическия съветник.

/5/ Преди налагане на наказанията по чл. 139, ал. 1, т. 2 – 5 от ППЗНП и на мярката по чл. 139, ал. 5 от ППЗНП задължително се уведомяваа дирекция «Социално подпомагане - по настоящ адрес на ученика, представител на която може да присъства на изслушването с оглед защита на правата и на интересите на ученика.

/6/ Преди налагане на наказанията и мерките, с изключение на мярката по чл. 139, ал. 3 от ППЗНП, се взема мнението на класния ръководител на ученика.

Чл. 91. /1/ В Заповедта за налагане на наказанията и мерките се посочват видът им, срокът и мотивите за налагането им.

/2/ Заповедта може да се обжалва пред министъра на образованието, младежта и науката.

Чл. 92. /1/ Класният ръководител уведомява родителя/настойника за наложените на ученика наказания и мерки.

/2/ Наложените наказания и мерки се отразяват в дневника на класа, ученическата книжка, в личния картон и в характеристиката на ученика.

/3/ Наложеното наказание по чл. 139, ал. 1 т. 1 от ППЗНП се обявява от класния ръководител пред класа.

Чл. 93. /1/ При налагане на мярката по чл. 139, ал. 3 от ППЗНП за времето на отстраняване на ученика се отбелязват неизвинени отсъствия.

/2/ При налагане на мярката по чл. 139, ал. 4 от ППЗНП за часа, за който ученикът е отстранен, учителят отбелязва неизвинено отсъствие. Ученикът няма право да напуска територията на училището по време на отстраняването си. Училището създава условия за възпитателна работа с учениците при изпълнението на мярката.

/3/ Ученик, на когото е наложено наказание по чл. 139, ал. 1, т. 4 от ППЗНП продължава обучението си в друго училище при условия и по ред, определен със Заповед на Началника на Регионален инспекторат по образованието.

/4/ Ученик, на когото е наложена мярката по чл. 139, ал. 5 от ППЗНП за срока на мярката се лишава от правото да получава стипендия за отличен успех, както и от правото да участва в представителни прояви от името на училището.

/5/ При равни други условия при приемане на ученици с предимство се ползват учениците, на които не е наложена мярката по чл. 139, ал. 5 от ППЗНП.

Чл. 94. /1/ Наказанията и мерките се заличават с изтичане на срока, за който са наложени, или предсрочно по реда, по който са наложени.

/2/ По желание на ученика след заличаване на наказанието по чл. 139, ал. 1, т. 4 от ППЗНП той може да продължи обучението си в училището, в което е преместен.

/3/ Заличаването се отбелязва в ученическата книжка и в личния картон на ученика.

 

РАЗДЕЛ ЕДИНАДЕСЕТИ: РОДИТЕЛИ

Училището осъществява процеса на обучение и възпитание на учениците във взаимодействие и сътрудничество с родителите. Като признава водещата роля на родителите във възпитанието на децата им, училището се ангажира да им оказва професионална подкрепа, за постигане на общите ни цели във възпитанието.

Чл. 95. /1/ Родителите/настойниците имат следните права:

1. Периодично да получават информация за успеха и развитието на децата им в образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, уменията им за общуване със съучениците и учителите и интегрирането им в училищната среда;

2. Да се срещат с класния ръководител, учителите и директора в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време;

3. Да участват в родителските срещи;

4. Да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на училището;

5. Да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушани, когато се решават въпроси, които засягат правата и интересите на ученика;

6. Да участват в училищното настоятелство;

7. Да бъдат консултирани по въпроси, свързани с възпитанието на учениците от специалист, за което училището им оказва необходимото съдействие;

/2/ Съгласно чл. 136, ал. 1 от ППЗНП и чл.72, ал. 1 от настоящия правилник родителите/настойниците имат право да освобождават ученика от учебни занятия както следва:

1. До 3 /три/ дни в една учебна година -с предварително писмено уведомление до класния ръководител;

2. До 7 /седем/ дни в една учебна година -с разрешение на директора на училището, въз основа на писмена молба от родителя и мнение на класния ръководител;

/3/ Родителите/настойниците имат следните отговорности;

1/ Да осигуряват посещаемостта на ученика в училище;

2/ Да се запознаят срещу подпис с училищния учебен план и с правилника за дейността на училището при записване на ученика или в началото на всяка учебна година;

3/ Да не допускат явяването на ученика в училище без униформено облекло и приличен външен вид;

4/ Редовно да се осведомяват за успеха и развитието на ученика в бразователно­възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, за уменията му за общуване с учениците и учителите и интегрирането му в училищната среда;

5/ Да се явяват в училището, когато важни причини налагат това и бъдат поканени от класния ръководител или директора;

6/ Да уведомяват своевременно класния ръководител за причините и продължителността на отсъствията на ученика от учебни занятия;

7/ При продължително отсъствие на родителите или пребиваване в чужбина е необходимо да осигурят на детето си настойник, който да поеме техните отговорности и да уведомят класния ръководител за това;

8/ Редовно да осъществяват контрол върху ученическата книжка като удостоверят това с подписа си в нея;

9/ Да участва активно в защита на своите и други деца от актове на дискриминация – пряка или непряка;

 

РАЗДЕЛ ДВАНАДЕСЕТИ: РИТУАЛИ, СИМВОЛИ И ТЪРЖЕСТВА

Чл. 96. В училището са утвърдени следните ритуали.

/1/ Ритуали, свързани със знаменните групи:

1. За знамето на Република България – изборът на знаменната групата се определя с решение на Педагогическия съвет;

2. За знамето на училището. -Изборът на знаменнната група се определя с решение на Педагогическия съвет­-Промяна в състава на знаменната група се прави по време на тържеството за изпращане на абитуриентите;

3. Униформа на знаменните групи;

-Задължителната училищна униформа;

-трикольорна лента, бели ръкавици;

4. Посрещането на знамето на училището трябва да е съпроводено с подходяща музика.

5. Националният флаг се издига при изпълнение на химна на Република България.

/2/ Календарният план за празниците и тържествата се утвърждава от ПС.

1. Учениците се запознават в часа на класа с ритуалите и символите в училището.

2. Мястото на провеждане на ритуалите е в зависимост от сценария на съответното тържество.

3. Отговорниците, определени в годишния план на училището предлагат проекто­сценарий на ПС една седмица преди откриване на учебната година и 20 дни по–рано за останалите тържества и спортни изяви.

4. Учителите по физическа култура и спорт отговарят за построяването на учениците в зависимост от акцента на тържеството.

5. За масови мероприятия, в случай на необходимост, се уведомява РДВР и се изисква тяхното съдействие.

/3/ Ритуалът за изпращане на абитуриентите е ежегоден;

/4/ Спортно–туристическите празници се провеждат съобразно приетия годишен календарен план/

Чл. 97. С решение на ПС училището връчва следните награди:

/1/ За отличен успех, за научни и практически постижения в дадена научна дисциплина, за успешно представяне на състезания, конкурси, олимпиади учениците получават следните награди.

1. Похвала от директора на училището или ПС с вписване в дневника на класа и ученическата книжка на ученика;

2. Похвална грамота;

3. Благодарстовено писмо за достойни прояви;

4. Предметна награда.

5. Наградите се присъждат от ПС, класния ръководител, административното ръководство;

/2/ Награда на името на патрона на училището проф. Д-р Д. Табаков – статуетка – връчва се на изявени бивши възпитаници на училището в областта на икономиката.

 

 

ГЛАВА ТРЕТА

 

УПРАВЛЕНИЕ НА УЧИЛИЩЕТО

 

РАЗДЕЛ ПЪРВИ: ДИРЕКТОР

 

Чл. 98. Директорът като орган за управление на училището.

1. Организира, контролира и отговаря за цялостната дейност на училището­

2. Спазва и прилага ДОИ;

3. Представлява училището пред органи, организации и лица, сключва договори с юридически и физически лица;

4. Осигурява безопасни и здравословни условия на труд и възпитание;

5. Сключва и прекратява договори с персонала на училището;

6.Съставя бюджет и отговаря за законосъобразното, целесъобразно и икономично разпореждане с бюджетните средства;

7. Награждава и наказва ученици;

8. Награждава и наказва пом/ директори, учители, служители и друг персонал;

9. Подписва и подпечатва документацията, водена и издавана в училището;

10. Отговаря за правилното водене и съхраняване на училищната документация;

11. Председателства педагогическия съвет;

12. Директорът предприема ефективни мерки за предотвратяване на всички форми на дискриминация в рамките на гимназията от страна на лице от педагогическия и непедагогическия персонал или от учащ се;

Чл. 99. Конкретните права и задължения на директора са уредени в длъжностната му характеристика, ППЗНП и правилника за вътрешния трудов ред на училището.

 

 

РАЗДЕЛ ВТОРИ: ПОМОЩНИК – ДИРЕКТОР ПО УЧЕБНА ДЕЙНОСТ

 

Чл. 100. В Професионална гимназия по икономика „Проф. д-р Д. Табаков” са назначени двама помощник-директори по учебна дейност и административно-стопанската дейност на училището.

Чл. 101. Помощник – директорът подпомага работата на директора.

Чл. 102. Конкретните права и задължения на помощник–директорите са уредени в длъжностната им характеристика и правилника за вътрешния трудов ред на училището.

 

РАЗДЕЛ ТРЕТИ: ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ /ПС/

Чл. 103. ПС разглежда и решава основните педагогически въпроси на училището.

Чл. 104. Работата на ПС се регламентира с план за работа на ПС.

Чл. 105. /1/ Педагогическият съвет приема.

1. Стратегия за развитието на училището.

2. Правилника за дейността на училището.

3. Училищния учебен план.

4. План за работата на педагогическия съветник.

5. Списък с дейности, които могат да извършват наказаните ученици.

/2/ Педагогическият съвет на училището като специализиран орган за разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси.

1. Избира формите на обучение.

2. Обсъжда и взема решения по резултатите от обучението.

3. Определя начина за приемане на ученици в училището при спазване изискванията на нормативните актове.

4. Приема учебни планове за индивидуална форма на обучение.

5. Прави предложения на директора за награждаване на ученици и за налагане на наказание “преместване в друго училище до края на учебната година” и “преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение” – за ученици, навършили 16 годишна възраст.

6. Определя дейностите извън държавните образователни изисквания и приема програма за осъществяването им.

7. Взема решение за преместване на ученици в самостоятелна форма на обучение/

8. Обсъжда резултатите от работата на училищната библиотека и дава препоръки за дейността й.

/3/ Утвърждава униформено облекло, училищни символи и ритуали.

Чл. 106. /1/ Педагогическият съвет включва в състава си помощник директорите, учителите и педагогическия съветник.

/2/ В състава на педагогическият съвет могат да участват с право на съвещателен глас и медицинско лице, което обслужва училището и председателя на училищното настоятелство.

Чл. 107. /1/ Педагогическият съвет се свиква най-малко веднъж на два месеца от директора. Извънредно заседание се свиква по писмено искане до директора на най-малко 1/3 от числения му състав.

/2/ Решенията се приемат с обикновено мнозинство при присъствието на не по-малко от 2/3 от числения му състав.

/3/ Решенията на педагогическия съвет могат да се отменят от самия съвет с квалифицирано мнозинство 2/3 от гласовете на присъстващите или на началника на инспектората по образование на МОМН.

/4/ За всяко заседание на педагогическия съвет се води протокол.

Чл. 108. Педагогическия съвет ежегодно определя състава на следните комисии.

1. Образователна и квалификационна дейност.

2. Борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

3. Безопасност на движението, охрана на труда и защита от природни бедствия.

4. Седмично разписание.

5. Прием.

6. Извънкласни дейности, празници, отдих.

7. За връзки с обществеността.

8. За работа по проекти.

9. За защита от дискриминация.

Чл. 109. /1/ В гимназията са сформирани следните предметни комисии.

1. ПК по Бълг. език и литература

2. ПК по Чужди езици

3. ПК по математика, информатика, информационни технологии

4. ПК по природни науки

5. ПК по обществени науки и гражданско образование

6. ПК по физкултура и спорт

7. ПК на учителите по счетоводство

8. ПК по икономически учебни предмети

9. МО на класните ръководители

10.  Комисия за защита от дискриминация

/2/ Председателите на МО и ПК се утвърждават от Педагогическия съвет в началото на учебната година.

/3/ Всяка ПК разработва план за дейността си в началото на учебната година.

/4/ Председателите на ПК отчитат дейността им в края на учебната година пред ПС.

 

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ:УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ НА УЧИЛИЩЕТО

Чл. 110. /1/ Ученическият съвет /УС/ на училището е форма на ученическо самоуправление.

/2/ В състава на УС се включват ученици, представители от всяка паралелка.

/3/ На заседание на УС се избира председател.

Чл. 111. Ученическият съвет на училището участва в:

1. Определяне на наказанието и награждаването на ученици­

2. Организиране на извънкласните и извънучилищните форми;

3. Организиране и провеждане на училищни мероприятия;

Чл. 112. Ученическият съвет на училището има право да:

1. Събира средства от учениците за културни прояви и други дейности по негова инициатива, свързани с провеждане на училищни мероприятия.

2. Предлага на училищното ръководство и педагогическия съвет мерки за подобряване на образователно-възпитателната работа.

3. Участва чрез своя председател при необходимост в заседанията на педагогическия съвет;

 

РАЗДЕЛ ПЕТИ: УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО

Чл. 113. /1/ Училищното настоятелство е обществен орган за подпомагане на дейността на училището;

/2/ Устройството и дейността на училищниото настоятелство се урежда съгласно разпоредбите на Закона за народната просвета, Закона за юридическите лица с нестопанска цел и техните устави;

/3/ С цел изграждане облика на училището, училищното настоятелство подпомага педагогическия съвет за утвърждаване униформено облекло, училищни символи и ритуали;

/4/ При необходимост представя информация за дейността си на регионалниия инспекторат на образованието;

/5/ Ръководството и служителите на училището подпомагат дейността на училищното настоятелство;

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА УЧИЛИЩНО ИМУЩЕСТВО

Чл. 114. В края на всяка учебна година се извършва пълна годишна инвентаризация и брак на дълготрайните материални и нематериални активи на училището;

Чл. 115. Инвентаризацията се извършва от комисия по ред, определен от директора.

Чл. 116. Педагогическият и непедагогическият персонал се задлъжава да опазва училищното имущество и сграда/ За нанесени щети носи имуществена и дисциплинарна

Чл. 117. С цел опазване на МТБ на училището учениците се задължават да възстановят щетата при нарушение по един от следните начини:

1. Заплащане в касата на училището в 10-дневен срок, като се заплати пазарната стойност, ремонта, услугата;

2. Материално възстановяване на съответния предмет;

3. Ако щетата е невъзвратима по гореизложените начини, да се положи труд в полза на училището;

4. На невъзстановили щетите ученици се налагат административни наказания;

Чл. 118. При неспазване на чл. 106, т. 4 се налага наказание по чл.139, ал. 1 от ППЗНП.

Чл. 119. При установени щети в края на учебния ден без установен извършител, възстановяването се поема от всички класове, пребивавали в стаята.

 

ГЛАВА ПЕТА

ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ

 

Чл. 120. Синдикалните организации са обществени организации, в които работниците и служителите от училището имат право да се сдружават и защитават своите интереси в областта на труда и социалното осигуряване.

 

ГЛАВА ШЕСТА ФИНАНСИРАНЕ

Чл. 121. Професионална гимназия по икономика „Проф. д-р Д. Табаков” е държавно училище и се финансира от държавния бюджет чрез МОМН.

Чл. 122. Средства за подпомагане на училището могат да се набират и под формата на дарения, спонсорство и др/ дейности.

Чл. 123. Средства за подпомагане на училището се набират и чрез извършване на образователни услуги:

1. Курсове за професионално обучение;

2. Квалификация на лица със средно или по–ниско образование, безработни и др.

 

ГЛАВА СЕДМА

ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ И СИГУРНОСТ НА УЧИЛИЩЕТО

 

Чл. 124. Училищната сграда и дворът се считат за единно и неразделно цяло.

Чл. 125. За сигурността на училищната сграда и прибиваващите в нея е осигурено видеонаблюдение.

Чл. 126. В сградата се осигурява пропускателен режим, за който се грижи охранителна фирма.

Чл. 127. Пропускателният режим е описан в отделни правила за охранителната дейност на фирма, съгласувани с директора на училището.

Чл. 128. Правилата са неразделна част от настоящия правилник.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 129. Този правилник се издава на основание чл. 8 от преходните и заключителни разпоредби на ППЗНП и отменя досега действащия правилник на училището, утвърден от педагогическия съвет през месец септември 2009 година.

Чл. 130. За изпълнението на този правилник директорът на училището издава заповеди и разпореждания.

Чл. 131. При необходимост правилникът се актуализира от ПС.

Чл. 132. С настоящия правилник родителите се запознават на първата родителска среща и при записването на всеки нов ученик, а в първия час на класа след започване на учебната година учениците се запознават с неговото съдържание, което удостоверяват с подписа си.

Чл. 133. Всички учители, служители и ученици на Професионална гимназия по икономика „Проф. д-р Д. Табакова” се задължават да спазват разпоредбите в правилника за дейността на училището.

Чл. 134. Правилникът може да се обжалва в 14-дневен срок пред началника на РИО – Сливен.

Чл. 135. Правилникът е задължителен за директора, пом. директорите, учителите, педагогическия съветник, учениците и служителите в Професионална гимназия по икономика „Проф. д-р Д. Табаков” гр. Сливен, както и за всички други лица, които се намират на територията на училището. Същият се предоставя на вниманието на ръководството на охранителната фирма за коректна съвместна дейност.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: 15.09.2011 г.

Първи учебен срок

15.09.2011 г. – 06.02.2012 г.

/18 учебни седмици/

Втори учебен срок

07.02.2012 г. – 30.06.2012 г. за VІІІ до ХІ клас

/18 учебни седмици/

07.02.2012 г. – 15.05.2012 г. за ХІІ клас

/13 учебни седмици/

ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА:

2 уч. седмици за 12 – по график на училището

2 уч. седмици за 11 клас съгласно учебните планове по график на училището.

 

ВАКАНЦИИ:

Есенна

29.10.2011 г. – 01.11.2011 г. вкл. Коледна 24.12.2011 г. – 08.01.2012 г. вкл. Зимна 23.02.2012 г. – 26.02.2012 г.  вкл.

Пролетна (VІІІ.ХІ клас)

07.04.2012 г. – 16.04.2012 г. вкл.

Пролетна (ХІІ клас)

12.04.2012 г. – 16.04.2012 г. вкл.

НЕУЧЕБНИ ДНИ:

21.05.2012 г. – ДЗИ по Български език и литература и НВО VІІ клас

23.05.2012 г. - Втори ДЗИ и НВО VІІ клас

25.05.2012 г. – Неучебен ден по повод Деня на славянската писменост

 

 

КРАЙ НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2011/2012 Г.:

15.05.2012 г. – XII клас (13 учебни седмици) 30.06.2012 г/ – VIII.ХІ клас (18 учебни седмици)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

 

С П И С Ъ К

на задължителна училищна документация, съгласно

Наредба № 4/16.04.2003 г. за документите за системата на народната просвета

1. Книга за решенията на педагогическия съвет – постоянен.

2. Книга за регистриране заповедите на директора –5 години.

3. Книга за контролната дейност на директора/помощник-директора/ - 5 години.

Книга за регистриране на проверките на контролните органи на МОН – 5 години­

5. Дневник за входяща кореспонденция -5 години.

6. Дневник за изходяща кореспонденция – 5 години.

7. Книга за регистриране на дарения –постоянен.

8. Свидетелство за дарения­

9. Летописна книга.

10. Книга за санитарното състояние – 5 години.

11. Книга за подлежащите на задължително обучение деца до 16 годишна възраст – 5 години.

12. Материална книга за взетите часове – до следващата финансова ревизия.

13. Дневник за V-ХІІ/ХІІІ/ клас – 5 години.

14. Личен картон за дневна и самостоятелна форма на обучение в СОУ, гимназия, профилирана гимназия, професионална гимназия, професионално училище и професионален колеж. Постоянен.

15. Доклад на класния ръководител за допускане на учениците до държавни зрелостни изпити за придобиване на средно образование и/или до държавни изпити за придобиване на професионална квалификация- обр. 3-77на МОН - 5 години.

16. Протокол на зрелостната комисия за допускане на учениците до държавни зрелостни изпити за придобиване на средно образование или до държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – обр. 3-79 на МОН –постоянен.

17. Протокол за дежурство при провеждане на писмен изпит – обр. 3-82 –постоянен.

18. Протокол за резултата от писмен, устен или практически изпит – обр. 3-80 ­постоянен.

19. Протокол на зрелостната комисия за резултатите от държавните зрелостни изпити или на комисията за придобиване на професионална квалификация – за окончателната оценка от изпита – обр. 3-81 –постоянен.

20. Протокол на зрелостната комисия за придобиване на средно образование – за окончателните резултати от всички държавни зрелостни изпити – обр. 3-81Б –постоянен.

21. Протокол на зрелостната комисия за формиране на окончателните оценки за държавните зрелостни изпити – обр. 35-81В.

22. Протокол на комисията за придобиване на професионална квалификация – за окончателните резултати от държавните квалификационни изпити – обр. 3-81В –постоянен.

23. Удостоверение за преместване – обр. 3-96;

24. Удостоверение за завършен клас – обр. 3-103;

25. Удостоверение за професионално обучение – обр. 3-37;

26. Удостоверение за положен изпит по общообразователен учебен предмет, невключен в дипломата за средно образование – обр. 3-102.

27. Свидетелство за основно образование – обр. 3-20;

28. Дубликат на свидетелство за основно образование – обр. 3-20А.

29. Свидетелство за професионална квалификация – обр. 3-54;

30. Дубликат на свидетелство за професионална квалификация – обр. 3-54А­

31. Диплома за средно образование – обр. 3-35-Б­

32. Дубликат на диплома за средно образование – обр. 3-36А­

33. Регистрационна книга за издадените документи за завършена степен на образование и за придобита професионална квалификация – постоянен – обр. 3-78;

34. Регистрационна книга за издадените дубликати на документи за завършена степен на образование и за придобита професионална квалификация – постоянен – обр. 3-73;

35. Регистрационна книга за удостоверенията за завършен клас -обр. 3-78А

36. Сведение за организацията и дейността в училището за учебната година /Списък – образец № 1/ -5 години.

37. Ученическа лична карта.

38. Ученическа книжка.

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!