Какво ще получите в нашето училище?


  • Качествено образование
  • Отлично чуждоезиково обучение
  • Професия, която може да практикувате веднага след завършване на средното професионално образование
  • Диплома и подготовка, които ще Ви позволят продължаване на образованието в престижни университети в България и Европа
  • Обучение в модерни компютърни кабинети и мултимедийна техника
  • Извънучебни дейности и участие в клубове по интереси
  • Участие в международни проекти

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!