Научни публикации, трудове и учебници на проф. Табаков

Публикации на проф. д-р Димитър ТабаковПрез 1902 г. в списание “Училищен преглед” е отпечатана първата научна публикация на талантливия студент-математик - “Синтетични доказателства на Цвойдзинските теореми”.
През 1904-1905 г. швейцарското математическо списание “L’enseignement mathematique” често отделя място на материали, предизвикани от една теорема на японския математик Кария. В книжка 7 от 1905 г. на стр. 311-312 списанието помества “Извлечение от едно писмо на г-н Табаков”, в което той съобщава за две свои теореми, едната от които е обратна на теоремата на Кария (на фигурата). Това съобщение е първата научна публикация на български математик в чуждестранно издание.
Следващата му работа е отпечатана в “Mathesis” през 1906 г. В нея се доказва една теорема за трансверзалите на страните на пълния четиристранник, която след това се разширява с умело прилагане на средствата на проективната геометрия.
В известното френско списание “Nouvelles Annales de mathematiques” (1907 г.) Табаков публикува своя работа, в която определя чрез проективни средства наречените от него квази-развити и квази-полярни повърхнини на две повърхнини от втора степен и доказва, че те съвпадат с повърхнини, въведени от други автори по метричен път.
През 1919 г. е отпечатан хабилитационния труд на проф. Табаков “Спрегнати линеарни системи конични сечения”.
През 1937-38 г. проф. Табаков отпечатва в Годишника на Софийския университет трудовете: “Върху хомографичните трансформации, заменящи четири точки сами в себе си” и “Върху циклоидите на Дюпен”. През 1940 г. публикува работите си “Върху една задача от аритметичните редове и някои формули от комбинаториката” и “Бележки върху повърхнините на тетранионите”.
Последният му труд “Върху един комплекс прави линии от осма степен и осми клас”, поместен в Годишника на Софийския университет от 1957 г., е продължение на изследванията му върху точковото представяне на линейния комплекс, въпрос, по който има публикувани две статии. Доказателството, че един специален комплекс от осма степен се разлага на два комплекса от четвърта степен, занимава проф. Табаков през последните му творчески години.
Той е автор и на учебници и сборници по всички дисциплини, по които чете лекции “Основи на аналитичната геометрия” (3 издания – 1927, 1934 и 1947 г.), “Дескриптивна геометрия, част I: Проективна геометрия” (1939 г.), “Дескриптивна геометрия, част II: Проекционни методи” (2 издания – 1940 и 1946 г.), “Сборник задачи по проективна и дескриптивна геометрия” (1941 г.) и “Сборник задачи по аналитична геометрия” (2 издания – 1928 и 1945 г.).

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!