Клубовете по проекта на Синьо училище в Лозенец

Синьо училище по проект BG051PO001-4.02.03-0946 „Имам възможност да избирам!”, финансиран чрез ОП „Развитие на човешките ресурси” от Европейския Социален фонд и Република България.

 

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!