TIVE - Традиции и иновации - Цели на проекта

TIVE

ПГИ - Сливен е партньор в реализирането на проекта TIVE "Традиции и иновации в професионалното образование".

Координатор на проекта е Регионален инспекторат по образованието - Сливен

(Научете още от сайта на проекта TIVE)

Основната цел на проекта е да изследва традиционните и иновативни подходи в професионалното образование чрез проучване, съпоставяне и анализ на: 

1. Системата на организация, управление, методическа подкрепа и контрол на професионалното образование в двата региона – Сливен, България и Маниса, Турция / държавните изисквания, стратегиите за развитие, участниците, изготвянето на учебна документация и др./;
2.  Системата за организация и функциониране на професионалното образование за ученици, отпаднали ученици, възрастни, хора с увреждания в сферата на леката индустрия, строителството, селското стопанство, транспорта и др.;
3. Учебните програми от задължителната подготовка на страните-участнички;
4. Степените на професионална квалификация, дипломите и удостоверенията, които учениците получават;
5. Съществуващата система за мониторинг и статистика на реализацията на дипломиралите се ученици в различни университети и на пазара на труда;
6. Системата за квалификация на учителите и педагогическия персонал, както и формалното и неформално обучение;
7. Използването на ИТ в процеса на преподаване на специални предмети;
8.Проектът има за цел да проучи и подобри връзката между професионалното образование и бизнеса;
9. Да подобри сътрудничеството между професионалните гимназии в двата региона;
10.Да подобри сътрудничеството между професионалните гимназии, местните образователни институции и други местни организации;
11.Да подобри професионалните и езикови компетенции на участниците, чрез курсове за повишаване на квалификацията;
12.Да подобри толерантността, разбирателството и приемствеността между различните участници;
13.Да инициира участието в други Европейски програми, международни и местни проекти, местни, регионални и международни сътрудничества. Целите на проекта се обуславят от намеренията на партньоритеда проучат следните проблеми: 1.Как професионалното образование отговаря на нуждите на пазара на труда;
2.Дали системата за учене през целия живот и продължаващо обучение отговаря на нуждите на бизнеса;
3.Как необходимостта от квалифицирана работна ръка е обвързана с професионалното образование;
4.Свързано ли е професионалното образование и обучение с регионалните и национални стратегии за развитие;
5.Как може да се подобри професионалното образование чрез повишаване квалификацията на служителите;
6.Какви положителни традиционни и иновационни подходи могат да бъдат използвани за подобряване качеството и ефективността на професионалното образование;
7.Какво може да бъде направено за да се повиши толерантността, разбирателството и партньорството между различни институции, които имат общи цели за развитието на професионалното образование. Целите на проекта ще бъдат постигнати чрез: 1.Равноправно участие на всички партньори
2.Огледални анализи и доклади за общи теми с равнопоставени отговорности
3.Редовна кореспонденция между координаторите от двата региона и местните партньори
4.Редовни и сериозни работни срещи на местно ниво между местните партньори
5.Участие в различни обучения, курсове и събития от взаимен интерес и значимост
6.Работни наблюдения по време на мобилностите с предварително изготвен план и график
7.Разпространение на резултатите сред местната общност и други организации, използвайки разнообразни методи по време на рекламните кампании.

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!