TIVE - Традиции и иновации - За проекта

TIVE ПГИ - Сливен е партньор в реализирането на проекта TIVE "Традиции и иновации в професионалното образование".

 

Координатор на проекта е Регионален инспекторат по образованието - Сливен

(Научете още от сайта на проекта TIVE)

През 2009 година стартира подпрограмата „Коменски - Регионални партньорства” към секторна програма „Коменски” на програма „Учене през целия живот”.
Регионалните партньорства целят засилване на европейското измерение в училищното образование в Европа. Партньорствата предоставят на образователните власти, в сътрудничество с училища и други участници в образованието, възможността да работят заедно по една или повече теми от взаимен интерес.РИО - Сливен е една от осемте институции от България, спечелили проект по програмата. Темата на проекта е „Традиции и иновации в професионалното образование – TIVE” на стойност 25 000 евро.Проектът стартира през месец септември 2009 г. и ще приключи през месец август 2011г.
Партньори по проекта от област Сливен са:
ПГСС - Нова Загора; СПГСГ „Арх. Г. Козаров” - Сливен; ПГТО „Добри Желязков” - Сливен; ПГИ „Проф. д-р. Д. Табаков” - Сливен, ПГМ –Сливен, ПУ „Д-р Вл.Шуманов”- Сливен и Национален педагогически център, Регионален център- Сливен.
От Република Турция партньори по проекта са Регионален директорат, гр. Маниса, както и  Фондация за професионално образование, Професионална гимназия, Професионална гимназия за деца с увреждания, Държавен център за тренинги и психологически консултации от град Маниса.      Целта на проекта е да проучи, сравни и анализира традиционните и иновативни аспекти на професионалното образование на всички равнища в двата региона Сливен, България и Маниса, Турция.
Първата година проектът ще се фокусира върху общността на професионалните училища, местните образователни институции и други организации на местната власт,  свързани с професионалното образование.
През втората година проектът ще се отвори към „външния свят” – фирми от различните сектори, местната власт и различни други организации, които не принадлежат към образователната система, но са свързани или зависят от професионалното образование.
След като проучат системите на професионално образование в партниращите региони, проектните екипи ще предложат идеи и варианти  за  разрешаване на проблемите и ще приложат добри, интересни и иновативни практики в професионалното образование.
Целевата група на проекта са учениците от професионалните гимназии, ученици със специални потребности, които преминават професионална квалификация, учители и директори от професионални гимназии, регионални началници и инспектори от РИО, служители от образователни институции, оторизирани да извършват неформално обучение и вътрешни квалификации.
Чрез участието си в проекта бенефициентите ще опознаят по-добре и всеобхватно системата   на професионалното образование,  ще преминат различни курсове, което ще доведе до повишаване на техните езикови и професионални компетенции, ще получат възможността да представят своите институции по един по-добър начин и на по-широк кръг  от хора от местната и партнираща общност.
Проектът ще подобри толерантността, разбирателството и партньорството не само между учениците от професионалните гимназии, между тях и децата със специални потребности, но също така между учителите, директорите, инспекторите, и представителите на общинските и други местни власти. Проектът ще повиши толерантността и разбирателството и на международно ниво.
Надяваме се, че проектът ще бъде полезен и устойчив за двата партниращи региона, не само защото професионалното образование и икономическото развитие са важни фактора за Сливен и Маниса, а и защото това е първата по-голяма и сериозна стъпка за изследване в дълбочина системата на професионалното образование, за представяне на образователните институции пред  местната и партнираща общност и за създаване на възможности за бъдещо сътрудничество между идентични организации.

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!