Твоят час - фаза I - Съобщение

 

 

Извънкласни дейности в Професионална гимназия по икономика „Проф. д-р Димитър Табаков” по проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І"


От месец ноември в Професионална гимназия по икономика „Проф. д-р Димитър Табаков”, гр. Сливен, стартира изпълнението на проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І".

Специфичните цели на проекта са:
1. Развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците.
2. Преодоляване на образователни дефици на ученици, които срещат затруднения в подготовката си  и повишаване на мотивацията им за учене.
3. Превръщане на училището в по- привлекателно място за учениците, с което да се намали преждевременното им напускане на образователната система.
За тяхното изълнение през настоящата учебна година в гимназията са сформирани 8 клуба за предоляване на обучителни затруднения с обхват на 73 ученици и 13 клуба за занимания по интереси, които обхващат 216 ученици от училището. Многообразието на клубове цели да бъдат стимулирани учениците да оползотворяват своето свободно време в занимания, които ще развиват техните способности и заложби. В извънучебно време те ще развиват своите умения и способности в областта на професионалната подготовка, математическата и литературна подготовка, физическите си способности, туристическите си навици, художествените си заложби, ще развиват своето иновативно и креативно мислене, ще разширяват своите знания по изкуство и култура, ще преодоляват своите обучителни затруднения.

 

 

Тук можете да посетите платформата "Твоят час" на МОН

Можете да свалите съобщението в Portable Document Format от файловия сървър на ПГИ - Сливен

Можете да намерите и други съобщения за проекта "Твоят час" на файловия сървър на ПГИ - Сливен

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!