Проект УСПЕХ

 Професионална гимназия по икономика работи за трета поредна година по проект BG051PO001-4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора”- УСПЕХ. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.  През 2013/2014 учебна година са сформирани следните клубове с общ брой участници – 112:

• „Бързопис”

•„Мисловни спортове”

• „Театрална работилница”

• „Краезнание”

• „Народни танци”

• „Милосърдие”

• „Фотография”

• „Арт работилница”

 

 

Клубът по бързопис работи за развиване и усъвършенстване уменията на учениците за бързина и писане по десетопръстната система.

Клуб „Мисловни спортове” има за цел да запознае учениците с правилата за игра на шах, бридж и др., и да се придобият практически знания.

Театралната работилница работи вече трета учебна година в гимназията. Нейната цел е да развие устната реч на учениците и да обогати тяхната култура. Всяка година тя представя пред сливенската общественост театрални постановки.


Клуб „Краезнание” има също своята традиция. Неговият ръководител работи за изграждане на буден и родолюбив дух на поколението от XXI век и израстването им като достойни граждани на България. По повод 65 г. от основаване на гимназията клубът подготви сборник със спомени за миналото на училището.

В двата клуба за народни танци учениците се запознават с българския танцов фолклор от различни области на България, усвояват тракийски танци.

Клуб „Милосърдие” развива доброволческа дейност, развива новаторски и оригинални идеи при решаване на възникнали проблеми.

В клуб по фотография учениците се запознават с основните принципи и понятия във фотографията и придобиват базови умения за работа с фотографска техника.

Участниците в Арт-работилницата усвояват техниката за работа с полимерна глина и изработват бижута и сувенири.Дейностите в клубовете осмислят свободното време на учениците, възпитават в тях гражданска позиция, обогатяват ги със знания от различни области, формират разнообразни умения и превръщат училището в привлекателно и любимо място.

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!