Държавни квалификационни изпити

Актуално - Квалификационни изпити 2016

ПГИ - Сливен

Комисии 

от квестори за държавни изпити по ТЕОРИЯ на професията и специалността за придобиване на трета степен на професионална квалификация през сесия ЮНИ 2017 година на 09.06.2017 г. от 08:00 часа

 

 

1. Професия: 343010 ФИНАНСИСТ,

Специалност: 3430101 БАНКОВО ДЕЛО

 

кабинет 21                                                                               кабинет 22

Даниела Аврамова                                                                   Искра Дюлгерова

Стефан Тенев                                                                           Христо Стоянов

 

2. Професия: 344030 ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ,

Специалност: 3440301 ОПЕРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО

 

кабинет 23                                                                                 кабинет 24

Светлана Пейчева                                                                      Дориана Иванова

Тодор Пеев                                                                                Дияна Петрова

 

3. Професия: 482010 ИКОНОМИСТ-ИНФОРМАТИК,

Специалност: 4820101 ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАТИКА

 

комп. кабинет 35                                                                       комп. кабинет 32

Пепа Големанова                                                                      Гергана Тонева

Антония Кацарова                                                                     Петър Попов

 

4. Професия: 345120 ИКОНОМИСТ,

Специалност: 3451201 ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ

 

кабинет 25                                                                                 кабинет 36

Георги Георгиев                                                                         Елена Атанасова

Ваня Славова                                                                            Станислав Киров

 

5. Професия: 346010 ОФИС МЕНИДЖЪР,

Специалност: 3460101 БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ

 

комп. кабинет 31                                                                       комп. кабинет 33

Стефка Султанова                                                                     Елена Кондева

Мария Якова                                                                             Христина Теодосиева

 

Коридор

Коридор ІІ етаж Коридор ІІІ етаж

Веселина Василева                                                                   Васил Василев

Емил Попов                                                                               Пенка Кънчева

ЗАДЪЛЖЕНИЯ на комисията:

 1. Квесторите се явяват в деня на изпита в 07:15 часа, заемат място в изпитната зала най-късно в 7:30 часа.
 2. Инструктажа на квесторите се извършва в деня на изпита.
 3. Инструктажа на учениците се извършва в съответната изпитна зала от квесторите.
 4. Допускат до изпитната зала учениците срещу документ за самоличност.
 5. Необходимата документация ще се предостави в деня на изпита

ИНСТРУКТАЖ

ЗА УЧЕНИКА НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ТЕОРИЯ НА ПРОФЕСИЯТА/СПЕЦИАЛНОСТТА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА/ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Преди започване на държавния изпит по теория на професията/специалността ученикът: 

 • Влиза в изпитната зала с документ за самоличност (лична карта, свидетелство за управление на МПС);
 • Заема определеното му работно място 15 (петнадесет) минути преди началото на изпита;
 • Изслушва настоящия инструктаж и се подписва в квесторския протокол от лявата страна срещу името  си;
 • Изключва изцяло всички мобилни устройства и ги предава на квестор, за да ги постави на видно място;

 

Непосредствено след изтеглянето на изпитния вариант: 

 

Получава от квестор: 

 • комплект карирани листи подпечатани с печата на гимназията;
 • копие на изтегления изпитен билет и дидактически материали (ако има такива)

По време на държавния изпит:

 

 • Записва върху изпитната работа трите си имена, класа и текста, записан на дъската от квесторите;
 • Не напуска изпитната зала по-рано от един час след началото на държавния изпит;
 • Не ползва коректори, справочници, мобилни устройства;
 • Не шуми и не извършва действия, които нарушават нормалното протичане на изпита;
 • Не подсказва и не преписва;
 • В случай, че напусне сградата не се допуска обратно в нея до края на изпитния ден;
 • При необходимост получава допълнително карирани листи, като това се отбелязва от квесторите в протокола.

 

След приключване на работата:

 

 • В края на изпитната работа записва собственоръчно ПРЕДАЛ и се подписва;
 • Предава копието на изпитния билет заедно с комплекта карирани листи и допълнително предоставените листи (ако има такива) на квестора на работното си място.

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!