Възможости, права и задължения

Уважаеми родители, Вашето дете има възможност:

 • Да избира предмети, които да изучава в часовете по задължителноизбираема подготовка (ЗИП) и свободно избираема подготовка (СИП) извън държавното-образователно изискване (ДОИ);
 • Да получава информация по въпроси, свързани с неговото обучение, относно правата и задълженията му в училище, правилата за вътрешния ред и училищната дисциплина – при постъпването му в училище, в началото на всеки учебен срок, както и при поискване;
 • Да се обучава и възпитава в здравословна и сигурна среда, както и да получава защита при накърняване на правата и достойнството му;
 • Да бъде избиранo за член на Ученическия съвет – орган на ученическото самоуправление, партньор на учителския колектив и училищното ръководство;
 • Да спортува във физкултурния салон и на спортните площадки, с единственото задължение да е в спортно облекло;
 • Да участва в работата по проекти и клубовете по УСПЕХ;
 • Да получава консултации и знания по здравни проблеми от медицинското лице в гимназията;
 • Да бъде изслушано, консултирано и насочено към най-правилното за него развитие от педагогическия съветник на гимназията;
 • Да бъде ритмично изпитвано и оценявано по предварително утвърдени критерии, като писмените изпитвания се провеждат по предварително утвърден график;
 • Да ползва консултации по график за учебните предмети, по които среща затруднения;
 • Да получи ІІ и/или ІІІ квалификационна степен по специалността, която изучава;
 • Да бъде поощрявано с морални и материални награди за високи постижения в учебната, извънкласната и извънучилищната дейност и за приноса си за развитието на училищната общност;
 • Да дава мнения и предложения по отношение на организацията и провеждането на цялостната училищна дейност;
 • Да участва, включително с присъствието на родител, при решаване на въпроси, засягащи негови права и интереси.

Вие имате право:

 • Да изисквате условия за пълноценно протичане на учебно-възпитателния процес в училището;
 • На пълна информация за обучението и възпитанието на Вашите деца;
 • На избор на извънкласни и извънучилищни форми на обучение на Вашите деца;
 • Да се срещате с класния ръководител и учителите в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време;
 • Да участвате в родителските срещи;
 • Да изразявате мнение и да правите предложения за развитие на училището;
 • Да присъствате и при желание от Ваша страна да бъдете изслушани, когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на ученика;
 • На педагогическо съдействие при възникване на проблеми;
 • Да бъдете избиран в родителския актив на класа;
 • Да участвате в Училищното настоятелство;
 • Да участвате в заседанията на Координационния съвет за справяне с тормоза, агресията и децата в риск и в Педагогически съвет, когато се обсъжда поведението на Вашето дете;
 • Да подадете уведомително писмо за отсъствие на Вашето дете по уважителни причини – до 3 дни през една учебна година.

Ваше задължение е:

 • Да оказвате помощ и съдействие при обучението на децата си и да създавате необходимите условия за това (редовно присъствие на учебни занятия, закупуване на учебна и помощна литература, учебни пособия, спортно облекло, униформено облекло в съответствие с училищния правилник и др.);
 • Да давате добър пример на децата си, да ги възпитавате в уважение към училището, учителите и училищната институция;
 • Да се запознаете с училищния учебен план и с правилника за дейността на училището при записване на ученика;
 • Да не допускате явяването на ученика в училище с облекло или във вид, които не съответстват на правилника на училището, положението му на ученик и на добрите нрави;
 • Редовно да се осведомявате за успеха и развитието на детето или ученика в образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, за уменията му за общуване с учениците и учителите и интегрирането му в училищната среда;
 • Редовно да проверявате ученическата книжка на детето си и да удостоверявате това с подписа си;
 • Да посещавате родителските срещи, да поддържате връзка с класния ръководител и учителите;
 • Да проверявате ритмичността на изпитванията и писмените изпитвания по график, да осигурявате присъствието на ученика за провеждането им;
 • Ваше право и задължение е да подпомагате училището при обучението и възпитанието на Вашите деца;
 • Родители или настойници, които не осигуряват присъствие на децата си в училище до навършване на 16-годишна възраст (подлежащи на задължително обучение), се наказват с глоба съгласно Закона за народната просвета;
 • Да уведомявате класния ръководител,когато Вашето дете отсъства по болест;
 • Да застраховате Вашето дете по преференциална оферта.

 

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!