Образованието и Теорията за множествената интелигентност

 

Всеки родител мечтае за успешната реализация на своите деца, както и всеки учител се стреми да предаде своя опит на учениците си, за да станат те самостоятелни, благополучни и ненадминати в това, което правят. За да се случи това обаче, децата трябва да се учат, развиват и възпитават, кото се отчитат техните индивидуални особености: темперамент, интереси, естествени заложби и не на последно място типа интелигентсност. Необходимо е да наблюдаваме децата, да анализираме наблюдения си и да разберем какви са техните силни страни.

Хората усвояват знанията по различни начини. Всеки има свои уникални умствени способности и таланти. И ние в ролята си на учители или родители трябва да се съобразим с това.

В своята книга „ Теория за множествената интелигентност“ (1983 г.)  американският психолог Хауърд Гарднър опровергава традиционното психометрично схвщане относно интелигентността. Според него не съществува единна интелигентност, която да е в състояние да бъде измерена чрез стандартните  IQтестове. Напротив, съществуват множество интелигентности, които са независими една от друга. Според автора всички човешки същества притежават всички типове интелигентност, но в различна степен. Първоначално Гарднър  посочва 7 типа интелигентсности, като към тях по-късно прибавя още два:

1. Лингвистична – Включва способността да се оперира с думи както устно (разказвачи, оратори, политици), така и писмен(поети, писатели, драматурзи, журналисти, редактори). Наложилата се в наши дни педагогическа практика изисква преди всичко развитието на този тип интелигентност. В училище се слуша, пише, чете и говори. Децата, спадащи към този тип, от ранна възраст обичат реда, систематични са, усещат добре закономерностите и умеят да разсъждават логически. Те обичат да слушат, рано се научават да говорят, четат и пишат правилно. Те имат добра памет, затова лесно и с удоволствие запомнят, не се стесняват от публиката, охотно рецитират стихове. Те лесно учат чужди езици и най-добрият начин за обучението им е под формата на приказки – за най-малките и разкази, дебати и дискусии – при по-големите.
2. Логико-математическа – Това е способността да се оперира с числа (математици, счетоводители, статистици) и мисли рационално (учени, компютърни програмисти, логици). Тя също е активно застъпена в училищните програми. Ако детето ви има този вид интелигентност, вие бързо ще забележите, че то обича преди всичко точността, удивително организирано е, има абстрактно мислене и обича да смята. Такива деца от ранна възраст проявяват интерес към компютрите, логическите експерименти, към решаване на задачи, което им се удава с лекота. Те се занимават успешно с математика, физика, химия – тези предмети, които изискват точност, развита логика и особена настройка на ума. За да предизвикате интереса им, вие трябва да им поставяте различни задачи, да използвате за нагледност схеми и таблици, да им предлагате различни експерименти и математически игри.

3. Музикална – Тук става въпрос за способността да се възприема и оценява музиката (музикален критик), да се създава и трансформира (композитор) и да се изпълнява (изпълнител). Човек, който притежава развита музикална интелигентност, лесно запомня мелодии и е способен да ги възпроизведе. Той е възприемчив към ритъма.
При децата това се проявява чрез интереса им към звуците. Те отрано са чувствителни към тоновете, ритъма и темпото, възприемат музиката много емоционално. Още от най-ранна възраст са способни да разбират сложните музикални форми. Те са много емоционални и имат развита интуиция, затова в процеса на обучение при този тип деца е добре да се използва любимата музика. Също така обръщайте внимание на ритъма на речта, защото доброто възприемане и запомняне зависят не само от това, което сте казали, но и от това, как точно са прозвучали думите ви.

4. Телесно–кинестетична – Тя включва умението да се използва тялото за самоизразяване, да се предават чувствата и емоциите чрез движения (атлет, танцьор, актьор), да се използват ръцете за трансформиране на разнообразни предмети (занаятчия, скулптор, механик, хирург). Те са много сръчни и бързи в действията си.
Децата с този тип интелигентност от ранна възраст се отличават с добра координация – те изключително точно контролират тялото си, усещат много добре ритъма. Имат бързи реакции, добре развити рефлекси, много бързо усвояват боравенето с различни предмети и инструменти. И изобщо, такива деца обичат да действат, да се движат, бързат да пипнат всичко и се учат не визуално, а опипвайки и даже опитвайки на вкус. Те остават равнодушни към картинките и зрителните образи и възприемат света чрез тактилни усещания, затова добре запомнят това, което са направили, а не това, за което са чули или прочели. Те се учат по-добре, когато действат и играят с предметите, докато слушат информацията. Те бързо превключват вниманието си, в резултат на което се появяват проблеми с концентрацията, които родителите често приемат за мързел, разсеяност и нежелание да се съсредоточат. Добре би било такива деца да получават информацията с помощта на движения (както при рапа), да се използват нагледни модели, които могат да се пипнат и с които да могат да манипулират. Те имат нужда от чести почивки, по време на които да поиграят, да потичат или да изпълнят няколко физически упражнения.

5. Визуално–пространствена – Дарбата да се възприема света визуално и да се анализира тази информация (ловец, скаут, гид), а също и да се трансформира пространството (архитект, художник, изобретател, интериорен дизайнер). Хората с този тип интелигентност са възприемчиви към цветовете, формите, линиите и отношенията между обектите в пространството. Те могат графично да изразят своите идеи.
Ако забележите, че детето  мисли в картини, създава зрителни образи и запомня по-добре именно с помощта на картини, значи за него е характерен този тип интелигентност. Такива деца често използват в разказите си метафори, лесно разчитат карти, таблици и диаграми, чувствителни са към цветовете и формите на околните предмети. Те отрано проявяват интерес към изобразителните изкуства, затова за тяхното обучение и за стимулирането на интереса им към знания е добре да се използват илюстрации към изучавания материал. Благодарение на зрителните образи децата по-лесно ще систематизират знанията си, ще разберат и запомнят това, което им е трудно да възприемат с помощта на логиката.

6. Интерперсонална или междуличностна – Умението да се долавят настроенията, мотивите, намеренията и чувствата на другите хора. Способността за комуникация, т.е. обмяната на информация с другите хора по вербален и невербален начин, чрез езика на жестовете, музиката и речта (продавачи, политици, управители, учители, социални работници). Децата от този, т. нар. „социален” тип интелигентност от ранно детство могат да се разбират с хората, да се уговарят с тях, да общуват, изобщо – обичат да се намират сред тях. Когато пораснат, те придобиват способността да разпознават чуждите замисли и планове, затова често започват да манипулират хората. Такива деца имат много приятели, проявяват активността си сред хората, предпочитат да бъдат посредници в спорове и конфликти. Получавайки радост от общуването с хората, детето от този тип най-добре възприема знания именно в колектива, затова не се опитвайте да го задържите в дома си с надеждата, че така ще се съсредоточи и ще научи уроците си по-добре. Обучавайте го чрез въвеждането му в групова работа, в обсъждания, в спорове, давайте му възможност да изказва мнението си, поощрявайте го чрез допълнителни занимания в училищни и извънучилищни форми.

7. Интраперсонална или вътреличностна – Точно усещане на самия себе си, разбиране за силните и слабите си страни, ограничаващи убежденията, мотивациите, настроенията и желанията, както и емоции. Високо ниво на самоконтрол, саморазбиране и самооценка (психолог, психиатър, философ). Този тип интелигентност се проявява чрез другите типове, определени от Гарднър. За децата с такъв вид интуитивна интелигентност е присъщо самопознанието, даже самоизследването. Тези затворени по природа деца дълбоко усещат своите силни и слаби страни, добре разбират душевните си вълнения. Те от ранна възраст имат собствени ценности и цел в живота. Техните постъпки се ръководят от силна интуиция, самомотивация и желание да се отличат от другите, а вътрешната им хармония се нарушава от дълбокия анализ на личните преживявания. В процеса на обучение тези деца трябва да имат възможността за самостоятелност - сами да организират учебния си процес. Те нямат нужда от контрол, самите те са достатъчно организирани. Такива деца не трябва да се насилват, защото така само ще се засили тяхното съпротивление и желанието им да се затворят още повече в себе си, а това няма да доведе до нищо добро.  
8. Натуралистична – Натуралистите имат способността да разбират природата и да долавят закономерности; да се ориентират сред много живи организми (ботаник, ветеринар, горски), също така са чувствителни и внимателни, интересуват се от определени характеристики на обкръжаващия ги свят (метеоролог, геолог, археолог).
Такива деца обичат да са навън и тяхното обучение е най-резултатно по време на екскурзии, зелено училище и други форми, където ще имат възможност да изследват нещата, които ги вълнуват.

9. Екзистенциална – Способността и склонността да се формулират въпроси за живота, смъртта и други екзистенциални въпроси.

Теорията на Гарднър е широко използвана в образованието. Според него всички човешки същества притежават всички 9 типа интелигентности, но в различна степен. Може да се улесни образованието като се работи с всички типове интелигентност в класната стая. Не бива да се пренебрегва факта, че всеки учи по свой собствен начин. На някои ученици им е нужно да прочетат текст, за да раберат информацията, на други да слушат лекция. Други помнят най-добре чрез диаграми или картинки. Това не означава, че учат само по един начин, а обикновено, че са по-силни в едни области и по-слаби в други. Всички ученици притежават всички видове интелигентности. Преподавайки уроците по начин, който включва целия спектър или поне голяма част от него, учителите могат с един урок, да достигнат до повече ученици.

Може да се прилага множествената интелигентност в класната стая като се използват нагледни средства, графични помагала, които да се попълват едновременно с четенето на текстовете; като се създадат места за практикуване на различните дейсности в класната стая, за експериментиране и изпробване. Други вариант са: възлагането на работа по групи и/или индивидуални проекти, смяна на дейностите, което ще даде възможност за една по-богата учебна среда и ще обхване всички учащи.

Идеи за преподаване/учене според типа интелигентност

Лингвистична

Логико-математическа

Телесно–кинестетична

Визуално- пространствена

Използвайте разкази и истории

Изразете чрез математическа формула

Обяснете с движение или серия от движения

Използвайте схеми, карти, таблици графически изображения

Проведете обсъждане. Правете дискусии

Проектирайте и проведете експеримент

Направете карти със задачи. Направете пъзел.

Направете PowerPoint презентация, видеозапис или албум със снимки

Напишете стих, разказ, кратка пиеса или новинарска статия

За да демонстрирате, измислете силогизми

Постройте нещо- модел, макет

Създайте предмет на изкуството, чрез който да демонстрирате

Създайте радио-програма с токшоу

Измислете аналогии, за да обясните

Планирайте и участвайте в излет/посещение с учебна цел

Измислете табло, табла, игри с карти

Направете интервю

Опишете предмети, модели

Донесте практически материали, за да демонстрирате

Илюстрирайте, чертайте, рисувайте, сицирайте или направете скулптура

Музикална

 

Интерперсонална или междуличностна

Интраперсонална или вътреличностна

Натуралистична

Направете презентация с подходящ музикален съпровод

Проведете среща с другите ученици по дадена тема

Опишете качествата, които притежавате, които ви помагат да се справяте успешно

Създайте дневници с наблюдения

Изпейте/ кажете в ритъм, римувайте

Използвайте целенасочено социални умения, за да научите по темата

Поставете си цел и я следвайте

Опишете промените в местната или световната околна среда

Посочете ритмичните мотиви

Участвайте в проект/ групова работа

Опишете една от своите лични ценности

Грижете се за домашни любимци, градини и паркове. Наблюдавайте диви животни

Обяснете по какъв начин музиката на дадена песен е подобна на това,  което учите

Научете някого на новите си умения

Напишете статия за списание

Използвайте бинокъл, телескоп, микроскоп или увеличителна лупа

Направете изнструмент и го използвайте, за да демонстрирате

Практикувайте даване и получаване на обратна връзка

Оценете собствената си работа

Нарисувайте или смимайте природни обекти

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!